Zpět na stránku

Jen Kristus sám II.

„Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa.“

– Jan 1:9

· Luther

Držte se pevně toho jediného Světla a nehleďte na to, že ten či onen svatý vedl asketický život v nějakém přísném mnišském řádu, kde se zdržoval masa a nosil žíněný oděv. Vyvyšujte tyto svaté, jak chcete, ale neodvažujte se mi říci, že jsou mojí cestou, mým životem, mým světlem. Ze žádného důvodu jimi nejsou. Kristus je jediný Beránek, který nese hříchy světa (Jan 1:29). On jediný je to pravé Světlo.

Jistě, jsem hotov pochválit úmorný a svatý život Jana Křtitele, jeho šat z velbloudí srsti, jeho pití pouze vody a jeho živení se kobylkami; ale odmítám tvrdit, že to je ta cesta, která vede do nebes. Ani on sám nevydává svědectví o svém životě ve strádání a svatosti, ale směřuje mě k Pánu se slovy (Jan 1:29): „Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa.“

Svatý evangelista tak dospívá k tomuto závěru, jako by chtěl říct: „Pokud nechceš zabloudit, ale jsi odhodlán najít tu správnou a jistou cestu do nebes, pak nastav svůj kurs k tomuto jedinému pravému Světlu, které vyzařuje všechen jas a záři nezbytné pro tvou spásu. Jinak zůstáváš ve tmě a ve stínu smrti. Neboť toto je jediné pravé Světlo, na rozdíl od něhož jsou všechna ostatní světla, která přitahují lidi k sobě a odvádějí je od Krista, jen falešná světla a bludičky, které vedou lidi do nebezpečí a záhuby.“

(Z kázání nad Evangeliem sv. Jana, léta 1537-40.)

broken image