Zpět na stránku

Jen Kristus sám I.

„Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.“

– Žalm 23:1

· Luther

V tomto úryvku uslyšíte, že vy, ztracená ovce, sami nemůžete najít cestu k Pastýři, ale můžete se leda potulovat po divočině. Kdyby vás Kristus, váš Pastýř, nehledal a nepřivedl zpět, jednoduše byste se stali kořistí vlka.

Ale Pastýř nyní přichází, hledá a nalézá vás. Vezme vás do svého stáda, to jest do křesťanstva, skrze Slovo a svátost. Pokládá za vás svůj život, udržuje vás vždy na správné cestě, abyste neupadali do klamu. O svých silách, dobrých skutcích a zásluhách tu neslyšíte vůbec nic – leda byste mohli říct, že je to vaše síla, dobré skutky a zásluhy, když pobíháte po divočině a jste bezbranní a ztracení.

Ovšem jen Kristus sám je zde aktivní, Jeho jsou zásluhy, On projevuje svou moc, On hledá, nese a vede vás. Svou smrtí pro vás získává život. On jediný je silný a chrání vás před záhubou, před vytrhnutím ze své ruky (Jan 10:28).

A pro to všechno nemůžete udělat vůbec nic, než jen nastavit své uši, slyšet Jeho hlas a s díkůvzdáním získat ten nevyslovitelný poklad. Naučte se dobře znát hlas svého Pastýře, následujte Ho a vyhýbejte se hlasu cizáka.

(Komentář k „Žalmu 23“, rok 1536.)

broken image