Zpět na stránku

Seznamte se: apoštol Pavel

1. Timoteovi 1:12-17 ... Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě, ačkoli jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník. A přece jsem došel slitování, protože jsem ve své nevěře nevěděl, co dělám. A milost našeho Pána se nadmíru rozhojnila, a s ní víra i láska v Kristu Ježíši. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k nim patřím na prvním místě, avšak došel jsem slitování, aby Ježíš Kristus právě na mně ukázal všechnu svou shovívavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří a tak dosáhnou věčného života. Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků. Amen.

· středeční

Milí přátelé –

Minule jsme se věnovali apoštolu Petrovi, dnes si řekneme něco málo o apoštolu Pavlovi.

První zmínka o Pavlovi v Bibli, kdy byl ještě znám coby Saul, není příliš lichotivá. Pochází z knihy Skutků, kde je popisována mučednická smrt Štěpána ukamenováním. „... hnali ho za město, aby ho kamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul.“ (Skutky 7:58)

broken image

Co tedy víme o tomto apoštolovi? PAVEL, rodným jménem SAUL, byl svým původem Žid. Narodil se však v Tarsu, a díky tomu měl i římské občanství, které mu později nejednou usnadnilo situaci a někdy mu dokonce zachránilo život.

Saul byl teologicky vzdělaný farizeus, uměl samozřejmě hebrejsky (tento jazyk také používal, když mluvil k Židům) i řecky (což využíval při hlásání evangelia v okolních národech a ve svých spisech).

Zpočátku pronásledoval křesťany – vyhledával je, zatýkal a v poutech odváděl před soud. Avšak po setkání s Pánem Ježíšem na cestě do Damašku se naopak stal Jeho apoštolem mezi národy. A tak je Saul jako Pavel znám dodnes.

broken image

Sám o sobě – o svém starém životě i o tom, co se mu přihodilo – řekl Židům toto:

„Já jsem Žid a narodil jsem se v Tarsu v Kilikii, ale vychován jsem byl zde v Jeruzalémě. V Gamalielově škole jsem byl přesně vyučen zákonu našich otců. Byl jsem právě tak plný horlivosti pro Boha, jako jste dnes vy všichni, a víru v Ježíše Krista jsem pronásledoval až na smrt, muže i ženy jsem dával spoutat a uvěznit, jak mi může dosvědčit velekněz a celý sbor starších. Od nich jsem dostal doporučující dopisy pro židovské souvěrce v Damašku a vydal jsem se tam, abych tamější stoupence nové víry přivedl v poutech do Jeruzaléma a dal je potrestat.

Když jsem ještě byl na cestě a blížil se k Damašku, kolem poledne mě najednou obklopilo jasné světlo z nebe. Padl jsem na zem a uslyšel jsem hlas, který mi pravil: `Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?´ Já jsem odpověděl: `Kdo jsi, Pane?´ A on mi řekl: `Já jsem Ježíš Nazaretský, kterého ty pronásleduješ.´ Moji průvodci viděli sice světlo, ale neslyšeli hlas toho, kdo ke mně mluvil. Řekl jsem: `Co mám dělat, Pane?´ A Pán mi řekl: `Vstaň a pokračuj v cestě do Damašku; tam ti bude řečeno všechno, co ti Bůh ukládá.´“ (Skutky 22:3)

Pavlova NEJ-

Pavel byl v několika ohledech „nej-“ mezi apoštoly. Předně sám sebe považoval za „nejmenšího“ z apoštolů, za takové „nedochůdče“, nejméně hodného být Ježíšovým apoštolem-vyslancem. Vždyť i jméno, které přijal, Pavel, latinsky paulus, znamená malý, nepatrný, drobný.

Pavel se stal „největším misionářským cestovatelem“ své doby, nachodil mnoho tisíc kilometrů. V knize Skutků jsou zaznamenány jen 3 z jeho několika misijních cest.

Pavel byl také „největším novozákonním pisatelem“ (sepsal 7 listů sám a asi u 6 listů byl spoluautorem). Také nejpodrobněji vyložil evangelium Ježíše Krista a jeho význam a důsledky pro člověka, který mu uvěří. Ostatně jako farizeus a znalec Starého zákona měl k tomu předpoklady, ale teprve s poznáním Ježíše mu začalo všechno ve Starém zákoně dávat smysl! (Srovnej Matouš 13:52.)

broken image

MAPA misijních cest – Pavel a jeho spolupracovníci cestovali po moři i po souši, pěšky i na zvířatech, často byli vězněni, někdy ztroskotali, byli kamenováni, mnohokrát jim šlo o život. (Chcete-li, přečtěte si jeho vlastní výčet strastí v 2. listu Korintským 11:23-27.)

O tom, co Boží milost z něho udělala, pak napsal Pavel křesťanům v Korintu (1. Kor 15:9-10):

„Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo; více než oni všichni jsem se napracoval – nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou.“

„Milostí Boží jsem to, co jsem.“ - apoštol Pavel

Pro mě osobně jsou velkým povzbuzením slova, která Pavel o sobě a o Kristu napsal Timoteovi:

Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k nim patřím na prvním místě, avšak došel jsem slitování, aby Ježíš Kristus právě na mně ukázal všechnu svou shovívavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří a tak dosáhnou věčného života.

Jak často jsme rychlí k vynášení soudu nad zločinci, darebáky a jinými bezbožníky kolem sebe. Ale Bůh je trpělivý, plný slitování a svou milost a shovívavost dokázal i na Pavlovi, který dříve jako Saul dokonce ubližoval a škodil Božímu lidu! Bůh ho dokázal oslovit, dokázal obrátit, dokázal změnit, dokázal použít pro velké věci, které ovlivňují lidi dodnes, po dvou tisíci letech! To proto, že se Pavel dal do služby Ježíši Kristu, kterému uvěřil a který ho zachránil.

I vy můžete jako Pavel sloužit evangeliu a hlásat a ukazovat na Ježíše lidem kolem sebe.

Co z vás a s vámi dokáže učinit Boží milost v Kristu?

Amen.