Zpět na stránku

Pojmy a dojmy 11 - ŽIVOT V HOJNOSTI

Jan 10:10 ... „Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.“

· nedělní

Milí přátelé, obdaření Božím životem –

Dnes pokračujeme jedenáctým dílem série kázání, která se věnuje vybraným důležitým pojmům Nového zákona. Dnes se zamyslíme nad životem, v závěru pak nad životem v hojnosti.

ŽIVOT – to je jistě velmi obsáhlé téma a přistupovat k němu můžeme z bezpočtu různých stran. Už jen když si vezmete, jaké odstíny života můžeme v češtině vyjádřit díky předponám ke slovesu žít. Dostaneme třeba sloveso prožít, které znamená žít intenzivně během určitého období, vztahu nebo těžkostí. Přežít pak znamená přetrvat při životě a překonat období nebezpečí či ohrožení. Vyžít znamená vystačit si v životě i s málem v kapse nebo s nízkým příjmem. Zažít zase vyjadřuje, že se nám v životě dějí nějaké zajímavé okamžiky, příjemné, dobrodružné i nepříjemné. Užít se dnes často slyší z úst sportovců, kteří si chtějí vychutnat velký zápas, jeho atmosféru, a potěšit se chvílemi napětí a soubojů. Sloveso sžít označuje proces či děj, při kterém se původně nesourodé věci, osoby a situace časem spojují a dostávají do souladu. Nakonec pak dožít znamená dosáhnout určitého věku nebo se dočkat určitého stavu v životě. Jak zde vidíme, bohatost češtiny (zčásti) odráží také bohatost žití samotného v jeho různých podobách.

broken image

3 slova pro život

Jak je to s chápáním „života“ v Novém zákoně? V řeckém originále jsou slovem život překládána hned tři slova: psyché, bios a zóé. Jsou mezi nimi rozdíly, což při četbě překladu nemusíme úplně snadno postřehnout.

Jako důležitý příklad se podívejme na Ježíšovo prohlášení v 10. kapitole Jana. Ježíš zde o sobě mluví jako o „dveřích pro ovce“ – to znamená, že „skrze Něho“ mohou lidé, podobně jako ovečky, projít ven na pastvu i dovnitř do bezpečí. A Ježíš k tomu dodává: „Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.“ Co zde Ježíš myslel tím „životem“, když přece lidé žili a žijí i bez Ježíše? A co znamená to „v hojnosti“? Je to tak, že díky Ježíši budeme mít v životě hojnost jídla, věcí, majetku, úspěchu, slávy, zdraví, kamarádů apod.? Právě na tyto otázky nám pomůže odpovědět, když se podíváme na ta tři slova označující život a na to, jaké z nich zde Ježíš použil a proč.

Psyché

Prvním slovem v našem pořadí je PSYCHÉ. Překládá se sice jako život, ale prvotně označuje duši. Díky psyché se člověk „hýbe“ a „dýchá“ (sloveso psychó znamená dýchat). Označuje se tím slovem naše, řekněme, „živé já“. Můžeme si zde pomoci i latinou: psyché odpovídá latinskému anima. A tohle slovo známe, protože se objevuje např. ve slově „animace“, „animovaný film“, tedy „oživlý, oduševnělý film“. Předměty nebo kreslené postavy se v něm hýbou, žijí, „mají duši“. Nebo během dovolené organizátoři připravují „animační programy“, aby oživili, oduševněli váš pobyt (jinak by zřejmě byl mrtvý a bez duše).

broken image

O psyché, o to své živé já, může člověk přijít, ztratit ho či zničit. Nebo ho nalézt. Ježíš právě o tom mluví, když říká: „Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život?“ (Marek 8:36) Podobně jinde: „Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.“ (Matouš 16:25) Ježíš zde mluví o životě jako o duši, kterou můžeme věnovat, investovat do nějakého „projektu“, vést ji k nějakému cíli. Bude-li ale tím cílem jen tento svět, i kdyby to byl celý svět, nakonec o všechno přijdeme. Ale bude-li tím projektem a cílem sám Ježíš a Boží království, potom teprve svou duši, své skutečné já, objevíme a nalezneme.

Bios

Druhým je slovo BIOS, které je pro nás asi nejznámější. Stačí se podívat na některé odvozeniny: např. „biografie“, neboli životopis, „biograf“, což byl původně životopisec (až později „biják“ neboli kino, protože i ve filmech se objevuje „popis života“); dále třeba „probiotika“ resp. „antibiotika“, nebo třeba „symbióza“, česky soužití, atd.

broken image

Slovem bios se zdůrazňuje „běh života“, život v jeho trvání či délce, obsáhlosti a stylu. Proto je životopis „biografie“ a ne „psychografie“. Bios má ale ještě širší záběr: označuje se jím i to, čím si člověk na život vydělává, tedy jeho „živnost“ či profese. No a nakonec bios označuje i to, co k životu člověk potřebuje, čím ho udržuje v chodu, tedy „živobytí“, „obživu“, přeneseně „jmění“.

Slovo bios ve smyslu „živobytí“, životní potřeby, používá Ježíš, když mluví třeba o chudé vdově, která dala do chrámové pokladnice jen dvě drobné mince. Ježíš vyzdvihl právě její dar, protože ho dala v důvěře, že se o ni Bůh postará. Ježíš řekl: „Všichni (ostatní) totiž dávali ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku: dala, co měla, všechno, z čeho měla být živa (dosl. celé své živobytí).“ (Marek 12:44)

broken image

Právě přehnaná péče o bios, o živobytí a jmění, může člověka pohltit a zotročit. Když Ježíš mluvil o svém slavném návratu, varoval své posluchače: „Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen Den nepřekvapil jako past.“ (Lukáš 21:34)

Bios jakožto život tedy označuje naše každodenní žití, které snadno sklouzne k ustarané honbě za jměním či požitky, zatímco Boží slova v našem srdci jsou víc a víc umlčována. Před tím varoval Ježíš v podobenství „o rozsévači“, kde vysvětluje: „Semeno padlé do trní jsou ti, kteří uslyší, ale potom je starosti, majetek a rozkoše života dusí, takže nepřinesou úrodu.“ (Lukáš 8:14) Také apoštol Pavel viděl pokušení a lákadla světa kolem a povzbuzoval křesťany přirovnáním k vojsku a vojenské poslušnosti. Timoteovi napsal: „Kdo se dá na vojnu, nezaplétá se do záležitostí obyčejného života; chce obstát před tím, kdo mu velí.“ (2. Tim 2:4) To Bůh nám velí; Bohu povolává do boje se zlem, klamem a bezbožností; Bohu jsme zodpovědní a chceme před Ním obstát.

Svět kolem si zakládá na biosu – co nejdelší život, co nejvíc zážitků, co nejvíc jmění! Apoštol Jan však připomíná: „Neboť všechno, co je ve světě – žádost těla, žádost očí a pýcha (prázdná chlouba) života – to není z Otce, ale ze světa.“ (1. Janův 2:16, NBK) A není-li chlouba života bios z Otce, znamená to, že nás dříve či později, postupně nebo náhle, bude ničit a hubit. Protože jenom z Otce je nám darován, skrze Ježíše, skutečný a trvalý život – zóé.

Zóé

Ano, třetím slovem pro život je ZÓÉ. Označuje život jako „pravou existenci“, jako smysluplné bytí, jako život v jeho kvalitě, intenzitě a významu. Nejde v něm o délku a průběh, ale o hloubku a čerpání.

broken image

Pozor, tady nás může trochu mást dnešní označení pro dvě příbuzné vědy s předponami bios a zóébiologie, resp. zoologie. První studuje živé organizmy a druhá živočichy. Ale jejich označení se objevilo až v pozdější době, a s novozákonními významy slov bios a zóé tak úplně nesouvisí.

S čím naopak zóé souvisí, je hřích, který život zóé ničí a plodí jeho opak, smrt. Jak píše ap. Pavel, „mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ (Řím 6:23) Ano, v Ježíši je nám darována milost, odpuštění a svatost, které s sebou přinášejí a obnovují život zóé.

broken image

Co se o tomto životě zóé ještě v Novém zákoně dočteme? Když otevřeme knihu Zjevení, najdeme v ní mnoho obrazů, týkajících se právě života zóé coby našeho dědictví. Ježíš tam říká: „Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec/korunu života.“ (Zj 2:10b) Jinde zase: „Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji.“ (Zj 2:7b) A dále: „Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly.“ (Zj 3:5) O sobě pak prohlašuje: „Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám žíznícímu zdarma napít z pramene vody života.“ (Zj 21:6b, NBK)

broken image

V dalších knihách NZ se o životě zóé dočteme, že je mj. spojen se zbožností (tj. úctou a oddaností Bohu), přitom – jak píše Petr – „všecko, čeho je třeba ke zbožnému životu, darovala nám Jeho božská moc, když jsme poznali Toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy.“ (2. Pe 1:3) Život zóé je také trvalý a nepodléhá zkáze, jak dosvědčuje Pavel, když o Kristu napsal: „On zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu.“ (2 Tim 1:10b) O lidech, kteří Ježíše odmítají a zavrhují, Pavel napsal, že „mají zatemnělou mysl a odcizili se Božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce.“ (Ef 4:18) Zóé je Boží život, svatý a věčný, který nám byl zjeven v Ježíši Kristu. To píše apoštol Jan ve svém dopise: „Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven.“ (1. Jan 1:2) Děláme tedy dobře, když se celým srdcem držíme Ježíše, který je „Život“, a Jeho slov, která jsou „slova života“. Jsme k tomu vyzýváni i Pavlem: „Držte se slova života!“ (Fil 2:16)

Nyní už možná lépe chápeme, o čem Ježíš mluvil, když prohlásil: „Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.“ Ano, nemluvil o psyché ani biosu, ale o zóé. Mít tento život v hojnosti, jinak také v nadbytku, v přemíře, v oplývání, neznamená v hojnosti požitků, majetku, rozkoší či starostí! Hojnost života zóé, který s námi Ježíš sdílí, se kterým se my sžíváme, spočívá v hojnosti našeho duchovního růstu, v bohatství ovoce Ducha, v hojnosti lásky, radosti, trpělivosti, laskavosti, štědrosti, dobroty, atd. Hojnost zóé je i v přemíře příležitostí konat dobré skutky, které nám Otec připravuje. Máme také hojné potěšení z poznání, komu patříme, kým jsme, co nás čeká, co máme k dispozici. Ježíš nám neslibuje hojnost let, ale hojnost a smysluplnost každého dne, který s Ním žijeme.

broken image

V tomto smyslu také mluví následující tři citáty, které bych na závěr uvedl. Jan Ámos Komenský napsal: „Neusiluj o to, abys byl živ dlouho, ale abys byl živ dobře.“ Podobně mluví Pavel Kosorin ve svém aforismu: „O prodloužení života mají zájem především ti, kteří nedosáhli na jeho smysl.“ A nakonec uveďme motto zakladatelky hospicového hnutí v ČR, paní Marie Svatošové, které říká: „Hospicová péče nepřidává dny k životu, ale život ke dnům.“

Ano, nezáleží ani tak na délce života bios, ani na jeho šířce (tj. co všecko stihneme si užít a zažít), ale záleží na tom, zda v jeho hloubce objevíme Ježíšův život zóé, který nás oživuje navěky. Ježíš přišel, abychom svou duši, své dny, svůj život nalezli v Něm. Amen.

Zde si můžete poslechnout nebo stáhnout audio nahrávku tohoto kázání ve formátu mp3:

- verze KÁZÁNÍ

- verze KÁZÁNÍ S MODLITBOU