Zpět na stránku

FiCh - Q&A - Půst v životě křesťana

Hodně slýchám o křesťanských postních programech. Mám se jich účastnit?

· FiCh

Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte nebo pijete, nebo kvůli svátkům, kvůli novoluní nebo sobotám.“ (Koloským 2:16)

Ano, popularita různých stravovacích programů mezi křesťany roste. Stojí jistě za to podívat se v krátkosti, co říká Bible o půstu a o křesťanské svobodě.

broken image

Ojedinělý požadavek

V dobách Starého zákona se povinný půst vyskytoval vzácně. Mojžíšův zákon vyzýval Izraelity, aby se postili pouze jeden den v roce — ve velký den smíření, Jom Kipur (3. Mojžíšova 16:29; 23:27).

broken image

Lidé samozřejmě mohli „jít dál“ nad a za tento požadavek a někteří to také dělali. Jednotlivci jako Chana, David, Ezdráš a Nehemiáš – abychom uvedli alespoň některé – se postili, aniž by je k tomu nutil nějaký Boží předpis. Lidé se často postili v dobách smutku, při pokání a v čase intenzivních modliteb. Po Jonášově neochotném misijním působení v Ninive nám Bible říká, že král Ninive nařídil půst pro všechny obyvatele – včetně zvířat (Jonáš, kapitola 3). A nakonec se někteří Židé, jako třeba farizeové, postili až dvakrát týdně, aby tím jasně podpořili dojem o své duchovní nadřazenosti (Lukáš 18:9-12).

Svoboda v půstu

V Novém zákoně apoštol Pavel napsal: „Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte nebo pijete…“ (Koloským 2:16a). Když Ježíš dokončil své dílo vykoupení a naplnil smysl všech obřadních zákonů, počet Bohem požadovaných dnů půstu pro Boží lid klesl z jednoho na nulu.

Stejně jako tomu bylo v dobách Starého zákona, i dnes se křesťané mohou postit, pokud chtějí. Na pomoc lidem, kteří si přejí postit se, existují návody a programy, jako je třeba Danielův Půst a jiné. Takové programy jsou oblíbené zvláště v postní době, ale konají se po celý rok.

broken image

„Zkus to se svými služebníky po deset dní. Ať nám dávají k jídlu zeleninu a k pití vodu.“ (Daniel 1:12)

Rozvážná účast

Takže se mám postit, nebo ne? Mám se zapojit do postního programu, nebo ne? Je to zcela na vás a vašem aktuálním vztahu s Bohem. To je součástí naší svobody ve věcech „adiafory“ – tedy v činnostech, které Bůh ani nepřikázal, ani nezakázal. Samozřejmě je dobré se podívat, o čem ten který postní program je a co obsahuje.

Připravuje vás půst o jídlo a/nebo vodu na delší dobu? Jsou s tím spojena nějaká zdravotní rizika? Existují nějaké duchovní obavy? S prvními dvěma otázkami vám může pomoci váš lékař; s tou poslední vám mohu pomoci já.

Jako u každého adiaforonu (tj. úkonu/věci ani zakázané, ani vyžadované) jsou i v případě půstu důležité vaše motivy. Některá propagační literatura, kterou jsem četl, hovoří o půstu, který má sloužit k „posílení“ vašich modliteb. Vzhledem k tomu se možná budete chtít zeptat sami sebe: „Přemýšlím nějakým způsobem o tom, že Bůh vyslyší a odpoví na mé modlitby kvůli něčemu, co pro Něho dělám? Postím se jako farizeové – myslím si, že půst mě postaví do lepšího postavení před Bohem a učiní mě lepším než křesťané, kteří se nepostí?“ Jakékoli podobné myšlenky by spíše snižovaly význam půstu.

broken image

Na druhou stranu, zaobíráte se myšlenkou na lepší sebeovládání těla a podrobení si jeho tužeb – učím se nebýt zotročen ničím, dokonce ani potřebou jídla („`Všechno je mi dovoleno´ - ano, ale ničím se nedám zotročit.“ – 1. Korintským 6:12)? Přemýšlíte o tom, jak se dobře starat o své tělo, ve kterém žije Bůh („Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!“ – 1. Korintským 6:19)? Zabýváte se myšlenkou jíst či nejíst k Boží slávě („Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží.“ – 1. Korintským 10:31)? Takové myšlenky mohou být příkladem dobrých motivů pro váš půst.

Martin Luther ve svém Malém katechismu napsal, že „půst a další vnější přípravy mohou sloužit dobrému účelu“ před přijetím Večeře Páně. „Ale tou nejlepší přípravou“, napsal, „je věřit Ježíšovým slovům.“ Půst – před Večeří Páně nebo kdykoli jindy – může být prospěšnou činností, ale víru, důvěru v Krista, nelze ničím nahradit.

broken image

Autor článku, James Pope, je profesorem na Martin Luther College a členem Sboru Sv. Jana v New Ulmu, stát Minnesota, USA.

Q&A – Fasting Programs. From Forward in Christ, Vol. 102, 2/2015, © 2015 Forward in Christ, administered by Northwestern Publishing House. Reprinted with permission. (Použito se svolením.)

O roli půstu v širším významu se dočtete mj. v tomto kázání (Hudba, půst a my).