Zpět na stránku

FiCh - Jakže, postní doba? A ta je o čem?

Ano, je postní doba. Je to doba, která nám ukazuje nejen ponurou realitu a závažnost našich provinění, ale také úžasnou lásku Spasitele, který prolil svou nevinnou krev, aby nám přinesl smíření s naším Tvůrcem.

· FiCh

K čemu je vám postní doba? Zeptejte se na tuto otázku běžného člověka a pravděpodobně se setkáte s prázdným pohledem nebo zmateným pokrčením ramen. Slovo „půst“ je pro většinu bezvýznamné, protože chápání postní doby se mezi lidmi na západě stále více vytrácí.

Abychom spatřili své hříchy

Postní doba není důležitá pro společnost, která minimalizuje lidský hřích a oslabuje význam Božího zákona. Postní doba není tak důležitá pro kulturu, která se snaží přehlížet smrt tím, že ji obléká do krásných vzpomínek na ty, kteří zemřeli, přitom matně doufá v jakési „lepší místo tam nahoře“, které čeká na všechny, kdo se snažili konat v životě více dobra než zla.

Mnoho lidí se snaží obejít jednoduché pravdy Božího slova tím, že přetvářejí Boha ke svému obrazu. Vytvářejí představu sentimentálně milujícího Boha, který by nikdy nikoho neodsoudil do pekla. Představují si, že Bůh bude vámi jistě potěšen, když se prostě budete trochu snažit. Ale všechny tyhle pokusy jsou karikaturou Boha a jsou v rozporu s Jeho zjeveným slovem. A tak zanechávají člověka na pochybách a v hrůze bezmoci, až jednoho dne pohlédne smrti do tváře.

Prach jsi a v prach se navrátíš.

- Genesis 3:19b

Přitom Bůh mluví jasně: On je svatý, já nejsem. On určuje měřítka. Pokud tedy v Jeho očích jsi naprosto čistý a bezúhonný, nebeská radost je tvoje. Pokud ale ne, jsi daleko od Boha a míříš do pekelných muk. Krutou pravdou je, že nikdo nemá dost peněz ani majetku ani známostí, aby zaplatil za své hříchy. Nikdo nevykonal dost dobra, aby vyvážil špínu svých zlých myšlenek, slov a činů. A odplatou, mzdou za hřích je smrt.

broken image

To nám ukazuje postní doba. I když zbloudilý svět kolem nás a naše vlastní tělesná přirozenost bagatelizují hřích a jeho následky, doba půstu nám ukazuje temnou stránku našeho bytí, ničivé důsledky našeho hříchu a naši zaslouženou „odměnu“ v tomto životě a navěky.

Fakt, že za můj hřích přišel

trpět Boží jedinečný Syn,

aby mě z něj vykoupil, ukazuje,

že hřích není žádná psina.

Abychom spatřili svého Zachránce

Postní doba je však také o Ježíši. Postní doba ukazuje úžasnou Boží milost a milosrdenství v akci, když nám Bůh dává svého jedinečného Syna. Na Kalvárii vidíme Ježíše probodeného za naše přestoupení, zdrceného našimi vinami. Tam prolil Kristus svou nevinnou krev, aby nám přinesl smíření s Bohem. Trpěl smrtí, kterou si zasloužíme, abychom měli věčný život – darem z Boží milosti. Byl raněn, abychom byli uzdraveni. Svatý Kristus zaplatil za hříchy celého světa.

Je správné, když se zaměříme na tyto pravdy zvláště v postní době. Jsou jádrem poselství Písma. Zhruba 29% Matoušova, 38% Markova, 23% Lukášova a 43% Janova evangelia se věnuje Kristovu utrpení, smrti a vzkříšení. Ani Starý zákon, sepsaný před příchodem Krista na zem, tyto pravdy nezanedbává. Mnohé oběti předepsané ve Starém zákoně poukazovaly na smrt Beránka Božího. Tyto oběti a zaslíbení, která dal Bůh svému lidu, nezobrazují jen Mesiášovo utrpení, ale také Jeho lásku a ochotu zaplatit za hříchy všech lidí.

broken image

To je jasná Boží zpráva pro postní dobu. Bůh maže veškeré pochybnosti o tom, zda u Něj máme místo, zda Mu na nás vůbec záleží a zda má náš život nějaký smysl. V Kristu odpovídá jasným ANO. A Jeho slovo je pravdivé. Bůh nelže.

Fakt, že za můj hřích přišel

trpět Boží jedinečný Syn,

aby mě z něj vykoupil, ukazuje,

že Jeho láska ke mně je

odhodlaná a nepochybná.

A toto Jeho slovo působí víru v našich srdcích a spojuje nás skrze křest s Kristem. Vírou v Krista jsme uzdraveni; vírou v Krista je nám odpuštěno; vírou v Krista patříte Bohu nejen na krátký čas, na postní dobu, ale na věčnost. V Kristu – a pouze v Kristu – vyměňujeme pochybnosti, beznaděj a odsouzení za pravdu, naději a odpuštění v Božím království. O tom je postní doba.

Autor článku, Ross Else, je pastorem ve Sboru Emauzy ve městě Phoenix v Arizoně, USA.

This is Lent. From Forward in Christ, Vol. 102, 3/2015, © 2015 Forward in Christ, administered by Northwestern Publishing House. Reprinted with permission. (Použito se svolením.)