Zpět na stránku

Vánoce jsou tu pro nás

Matouš 1:18 ... Narození Ježíšovo událo se takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve, než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého.

· extra

Milí přátelé Vánoc!

V době Adventu, stejně jako nyní v době vánoční, býváme často ve stresu. Vnímáme jakési očekávání, že Vánoce by měly být takové a takové. Čteme v časopisech různé návody, co a jak udělat, aby Vánoce stály zato. Jako křesťané z kazatelen někdy slýcháme, co bychom měli a neměli, aby Vánoce byly, „jaké mají být“. A vlivem toho všeho pak zažíváme stres, vnitřní tíseň, nejistotu a obavy, protože se nám příliš nedaří vytvořit ten pokoj a klid, o kterém všichni mluví, a málokdo ho zažívá.

broken image

Co nám může pomoci? Co třeba když pochopíme, že Vánoce vůbec nejsou o nás, ale že tu jsou pro nás. My Vánoce nevytváříme, ale spíše Vánoce mohou přetvořit nás. Raději než něco stále a překotně zařizovat, zkusme naopak nechat Vánoce, aby zařídily něco pro nás. Nechme je, aby nás znovu oslovily a naplnily, strhly v úžas, přemohly a proměnily náš pohled na svět. Zkusme se podívat a vnímat Vánoce tak, jak je možná ještě neznáme.

VÁNOČNÍ DÁRKY, NEBO VÁNOČNÍ DAR

Tou první a zásadní věcí je poznání a vnímání, že Vánoce nedělají naše „dokonalé“ vánoční dárky, které si dáváme, ale dělá je dokonalý vánoční Dar, který jsme my všichni dostali shůry. Dar Ježíše, dar Božího Zachránce, který nás svou celoživotní sebeobětavostí, jež vyvrcholila na kříži, vysvobodil z naší sebestřednosti, do-sebe-zahleděnosti, ze strachu, marnosti a sebezkázy. Ježíš je Dar, který jsme nejvíc potřebovali a stále potřebujeme. Vánoce nám ho dávají.

NAŠE LIDSKOST, NEBO LIDSTVÍ BOŽÍHO SYNA

V čase Vánoc se také mluví o tom, abychom jako lidé byli k sobě lidštější a jeden druhému ukazovali lidskou tvář. Co když ale protentokrát necháme Vánoce být oslavou lidství Ježíše Krista? Vždyť Bůh sám vzal na sebe „člověčenství naše“ a jako my se začal protloukat tímto světem, zažíval hlad a chudobu, ztrátu blízkých, samotu a tíseň, zradu přátel, nespravedlnost mocných, pokušení zlých. Vezměte si, že jsme Bohu, Tvůrci světa, který se vzepřel proti Němu, stáli za to, aby si prošel následky naší vzpoury jako jeden z nás. On čelil lidskému trápení jako my, a přesto Ho to nikdy nezlomilo, nikdy se mu nepoddal, nikdy to nevzdal, nikdy nezhřešil. Svým lidským životem, dokonalým lidstvím, zazářil jako světlo, které přemohlo temnotu světa. A On tak v nás činí dodnes.

KOUZLO VÁNOC, NEBO ZÁZRAK VTĚLENÍ

Často se také snažíme navodit jakési „kouzlo Vánoc“. Vánoce jsou opředeny tajemstvím, ale nejsou to žádné čáry. Magie Vánoc spočívá právě v onom zázraku vtělení, když Marie, jež do té doby nepoznala muže, počala svého prvorozeného syna z Ducha svatého. Její snoubenec Josef samozřejmě věděl, že děti nenosí čáp, avšak přesto Marii uvěřil její vysvětlení ohledně způsobu, jakým otěhotněla. Bůh ho o tom ujistil ve snu, aby – jako jeho snoubenka před ním a my všichni po něm – pochopil, že pro Boha není nic nemožné. Ano, nám to připadá jako zázrak, a jistě to tehdy byl zázrak. Bůh je totiž „Bohem zázraků“! Vánoce jsou toho důkazem.

POHÁDKOVÉ PŘÍBĚHY, NEBO PŘÍBĚH ZROZENÍ

Ono kouzlo Vánoc se dnes snažíme vytvářet pomocí pohádkových příběhů, které běží v televizi v hojné míře. Pohádky jsou vedle dárků pod stromečkem asi tím nejpádnějším důvodem, proč Vánoce milují především děti. Ale co pro nás dospělé, kteří jsme už z pohádek vyrostli? (Ačkoli na Tři oříšky pro popelku se asi rádi podíváme klidně po stodvacáté.) My můžeme nechat promlouvat podivuhodný příběh Kristova zrození – příběh, který zní na jedné straně také pohádkově (vystupuje v něm třeba král, i když jako záporný hrdina), ale na druhé straně je plný syrové reality světa bez příkras. Římská okupace, celosvětové sčítání lidu, trmácení se do daleka, obsazené hostince a hledání přístřeší, porod ve špinavé stáji, masakr dětí v Betlémě, strastiplný útěk před pronásledovateli do Egypta. To všechno zní spíše jako scény z akčního filmu, než z pohádky pro děti. Bůh si zkrátka nevybral snadnou a bezbolestnou cestu.

HLASY PRODEJCŮ, NEBO HLAS CELNÍKA A LÉKAŘE

Naším problémem také bývá, že hlas vánočního příběhu v této době přehluší křiklavější hlasy – hlasy vánočních prodejců a jejich slevových kampaní. Je proto dobře, když necháme Vánoce, aby k nám promlouvali raději hlasem celníka a lékaře. Ano, byli to celník Matouš a lékař Lukáš, kdo nám zanechali popis událostí prvních Vánoc, událostí, které jedno provždy změnily náš svět. Ačkoli jejich záznamy bývají dnes zpochybňovány a znevažovány, stále obsahují slova, která utěšují vystresovaná srdce. Obsahují Bohem inspirovaná slova, skrze která Bůh „hladové nasytí dobrými věcmi, ale bohaté pošle pryč s prázdnou“ (Lukáš 1:53), jak prohlásila Marie.

DOKONALÁ RODINA, NEBO RODINA JEŽÍŠE

Dalším zdrojem stresu je někdy situace v rodině. Asi všichni chceme být na Vánoce v kruhu těch nejbližších. Toužíme po atmosféře dokonalé rodiny, ale víme, že tomu něco málo nebo mnoho schází. Možná stále vládnou v rámci rodiny neurovnané křivdy, nezahojené rány, zklamání, hádky, urážky, rozkmotření se. Do ideálu má rodinná atmosféra ve většině případů daleko. Co když ale necháme Vánoce, aby pro nás něco udělaly? Aby nám nejen připomněly pozemskou rodinu Ježíše, s Marií a Josefem, ale abychom si díky nim uvědomili, že Ježíš i nás zve, abychom byli součástí Jeho rodiny, božské rodiny. Jak On sám už jako dospělý prohlásil: „Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší slovo Boží a podle toho jednají.“ (Lukáš 8:21) A co nám brání, abychom Boží slovo slyšeli a jednali podle něj právě dnes?

„VESELÉ VÁNOCE“, NEBO „VELIKÁ RADOST PRO VŠECHEN LID“

Možná pro někoho letošní Vánoce nebudou tak veselé, jak si přejeme a jak si navzájem přejeme. Ani doba a nálada ve společnosti tomu, zdá se, příliš nenahrává. Co když ale necháme promluvit Vánoce a jejich anděla, který zvěstuje „velikou radost… pro všechen lid“ (Lukáš 2:10). Ať se děje, co se děje. Tahle vánoční radost není o nás a našich úspěších či selháních a z toho plynoucích náladách. Tahle radost je pro nás, neboť se nám narodil Spasitel. I my jsme ten „všechen lid“, ve kterém „Bůh nalezl zalíbení“, pro které se Bůh rozhodl – bez ohledu na naše zdary či nezdary. V Ježíši přišel přebývat „Bůh s námi“, bojovat po našem boku a přemáhat svět s jeho falešnou veselostí.

Vánoce nejsou o nás, ale jsou tu pro nás!

Přátelé – Vánoce nejsou o nás, ale jsou tu pro nás. Nechejme je být tím, čím jsou. Spočiňme v tichém úžasu nad nebeským Darem Syna, nad Jeho opravdovým lidstvím, nad zázrakem Jeho vtělení a narození, jak nám to popisují biblická evangelia. Vánoce jsou pro nás; jsou pozvánkou ke vstupu do Boží rodiny, do věčného společenství s Otcem a Synem, které nám přináší nikoli „Duch Vánoc“, ale Duch svatý. Kéž vánoční radost z Krista naplní naše srdce, naše domovy, naše životy. Amen.

broken image

Zde si můžete poslechnout nebo stáhnout audio nahrávku tohoto kázání ve formátu mp3:

- verze KÁZÁNÍ

- verze KÁZÁNÍ S MODLITBOU