Zpět na stránku

STOP - o čem je Bible?

2. Korintským 5:19 ... Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření.

· středeční

Milí malí posluchači Božího slova –

Poselství Bible je nadčasové, aktuální i dnes (viz kázáníčko minule), a když k němu nakloníme pozorné ucho a uchováme ho v rozumném srdci, dojdeme poznání Boha a moudrosti shůry.

Kdybychom ale tu zprávu, kterou Bible přináší, měli nějak shrnout, jak by asi zněla? Kdybychom měli v kostce, stručně a jasně, vyjádřit podstatu toho, o čem Bible je, co bychom řekli? Jak zní jádro Božího poselství světu a nám v něm?

Někteří z vás by si možná vzpomněli na ten nejznámější verš Bible, který zapsal apoštol Jan ve svém evangeliu: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3:16)

Jinou možností by bylo zapamatovat si slovo STOP. To slovo je třeba na značce – STOP, tedy zastav a dej přednost v jízdě jinému!

broken image

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

broken image

Písmeno Stvar hada, toho prvního Svůdce, zvaného Satan. On uvedl celé lidstvo do hříchu. Lidé se odvrátili od Boha jako svého důvěryhodného Tvůrce.

S nám také připomíná, že každý máme svá Selhání a trápí nás různé Starosti a Soužení. Někoho vedou až ke Sklíčenosti, ale nás všechny to vede ke Smrti...

Ale Bible mluví i o Smíření, dosažení pokoje mezi Bohem a člověkem, obnovení důvěry. Dnešní verš o tom mluvil: „Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou.“ 

Jak? To nám napoví druhé písmeno.

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

broken image

Písmeno Ttvar kříže, který nám připomíná, že Bůh v Kristu Trpěl za nás. Náš Trest vzal na sebe, naše věčné Trápení prožil místo nás a z lásky k nám.

Ale to není konec Jeho příběhu... ani toho našeho.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

broken image

Písmeno Otvar balvanu, který byl Odvalen a Odkryl hrob Ježíše, který byl prázdný.

O také znamená, že vírou v Pána Ježíše jsme byli Omilostněni, Ospravedlněni, Obmyti při křtu a brána věčnosti a nebeské radosti je nám Otevřena.

Náš verš k tomu říká: „Nepočítá lidem jejich provinění.“

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

broken image

Písmeno Ptvar praporu, který vztyčujeme na znamení vítězství Boha za člověka a pro člověka.

Díky tomu máme, chováme v sobě a šíříme Kristův Pokoj, který nám svět nevezme, ale který světu Přinášíme v lásce a pokoře. Chceme totiž, aby i ti kolem nás byli tak jako my navěky Požehnáni.

broken image

Kdykoli zastavíte na stopce na křižovatce, zkuste si připomenout poselství Bible.

STOP, kromě zastavení auta, může znamenat i tohle:

Zastav se, člověče,

v té své honbě za větrem, v tom svém spěchu a stresu, v té své námaze do úmoru.

Je tu Bůh, který ví, že selháváš, jakkoli se to snažíš skrýt.

Je tu Bůh, který za všechnu tvou nedokonalost už zaplatil, jednou provždy,
aby ses k Němu mohl vrátit celým a čistým srdcem.

Je tu Bůh, který porazil i smrt a otevřel pro tebe bránu věčnosti.

Je tu Bůh, který ti dává pokoj, který vnitru hledáš a po kterém toužíš.
Neboj se žádat Ho o požehnání a přinášej toto poselství i lidem kolem sebe.

V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. (2. Korintským 5:19) A proto tak činíme i zde.

Amen.