Zpět na stránku

Pokoj, láska a radost v duši

Jan 14:27,15:9,11 ... „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. … Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. … To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás.“

· nedělní

Milí přátelé –

Dnes děti zazpívaly písničku „PEACE LIKE A RIVER“, kde se zpívá: I’ve got peace like a river… I’ve got love like an ocean… I’ve got joy like a fountain in my soul. Neboli česky: „Mám pokoj jako řeku, mám lásku jako oceán, mám radost jako zřídlo ve své duši.“ To jsou přesně slova, která bych mohl coby křesťan použít jako odpověď na otázku: Co ti dává Ježíš? Kromě jiného mi Ježíš dává pokoj jako řeku, lásku jako oceán a radost jako zřídlo.

Co mi dává Ježíš?

Pokoj jako řeku,

lásku jako oceán

a radost jako zřídlo.

Jistě jste pochopili, že tu jde o metaforu, o přirovnání, o popis na základě podobnosti. V čem je pokoj, který mi Ježíš dává, podobný řece? V čem je láska, kterou se mnou Ježíš sdílí, podobná oceánu? V čem je radost, kterou ve mně Ježíš probouzí, podobná zřídlu? Pokusím se na to najít nejlepší odpověď.

1/ POKOJ OD JEŽÍŠE JE JAKO ŘEKA

Jak víte, v Plzni se slévají čtyři řeky do jediné, do Berounky. A tak jako mnoho dalších řek sjíždějí Berounku vodáci. A ti Berounce někdy říkají „líná řeka“, nebo taky „mlíko“. To proto, že skoro vůbec neteče; její voda je nesmírně klidná, pomalá, pokojná. Díky tomu je Berounka vhodná pro začínající vodáky, kanoisty a rafťáky. Není na ní mnoho jezů ani nebezpečných sjezdů.

broken image

Taková řeka – pro svůj klid a pokoj – je obrazem vnitřního pokoje, který dává Ježíš. V tomto světě nás čekají různé těžkosti, „jezy“, starosti, ublížení, křivdy a ztráty. Ale pokud v nás plyne Ježíšův pokoj jako řeka, máloco ho dokáže narušit, a pokud přeci jen, není na dlouho.

Prostě věříme, přijímáme a spoléháme na slova, která nám Pán Ježíš říká: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; … Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“ Podobně i apoštol Pavel žehnal svým spoluvěřícím slovy: „Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem.“ (Jan 14:27, 2. Tesalonickým 3:16)

2/ LÁSKA OD JEŽÍŠE JE JAKO OCEÁN

Když letíte přes Atlantik do Ameriky, trvá mnoho hodin, než oceán přeletíte. I když letadlo letí rychlostí až 1000 km/h, na palubě se vám zdá, že ten oceán pod vámi je snad nekonečný. Co teprve, kdybyste ho měli přeplout na lodi! To by trvalo měsíce. A co potom, kdybyste se měli ponořit do hlubin oceánu a celý ho prozkoumat.

broken image

Oceán je obrovský, nejde vidět z jednoho břehu na druhý. A zároveň je hluboký, jako by ani neměl dno. Proto je oceán obrazem nekonečné lásky, kterou nám projevuje a s námi sdílí Ježíš. Jistě v tomto světě známe mnoho „tváří lásky“, ale spíše té podmíněné: Miluju tě, protože jsi hodný, protože se chováš, jak vyžaduji, protože je mně s tebou dobře, ale jakmile nesplníš podmínky mé lásky, už tě tak nemiluji. Ale Ježíšova láska (k nám i v nás) je bezpodmínečná, nezištná (neptá se, co z toho), vytrvale odpouštějící, štědře žehnající, hluboká jako oceán.

Pán Ježíš sám nás o ní ujišťoval: „Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce.“ A apoštol Jan se nad takovou láskou mnohokrát podivoval a napsal svým bratrům a sestrám ve víře: „Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi.“ (Jan 15:9, 1. Janův 3:1a)

3/ RADOST OD JEŽÍŠE JE JAKO ZŘÍDLO

V národních parcích v USA jsou k vidění mj. velké gejzíry, přírodní zřídla, která chrlí vodu do výšky i několika desítek metrů. Když stojíte dost blízko, je jisté, že se zmáčíte. Tyhle gejzíry tryskají vodu stovky let. Nevysychají, protože hluboko dole pod povrchem je soustava kanálků, kde se hromadí voda z dešťů a sněhu. A protože pod nimi je horká sopečná hornina, která vodu přivádí do varu, čas od času je ta horká voda pod tlakem vypuzena ven na povrch.

broken image

Gejzír, zřídlo není tedy voda, co zůstává uvnitř, ale voda, která vyvěrá ven, a kdo stojí kolem, bude mokrý. Proto je zřídlo obrazem tryskající a neutuchající radosti, kterou v nás probouzí Ježíš. Jistě v tomto světě najdeme i jiné důvody k radosti, ale spíše té pomíjivé, chvilkové radosti: Když dostaneme dárek, když dostaneme jedničku, když se nám něco podaří v práci, máme radost, kterou ale záhy střídá smutek, zklamání, rozčarování z něčeho jiného. Ale radost z Ježíše trvá stále proto, že On je vždycky s námi, ať už dostaneme jedničku, nebo se nám něco nepovede, nebo nás opustí někdo blízký. Radost od Ježíše nezávisí na okolnostech, ale vyvěrá neustále, je nakažlivá, a kdo je jí blízko, bude mokrý.

O tom nás Pán Ježíš utvrzuje, když říká: „To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná.“ A ještě předtím, než měl být ukřižován za hříchy nás všech, řekl svým smutným učedníkům: „I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme.“ (Jan 15:11, 16:22)

Pokud jste si dobře všimli zmíněných úryvků z Bible, tak vám jistě neuniklo, co říkají o tom, kde se bere ten niterní pokoj, ta bezvýhradná láska, ta neutuchající radost. Ano, není to něco, co si v duši vytváříme sami, co si vsugerováváme. Je to něco, co dostáváme shůry a zdarma! Pokoj, lásku a radost v duši nám Bůh skrze Ježíše dává, uděluje, daruje, vkládá do nás, naplňuje nás jimi. Navěky. Nikdo nám je nevezme.

Získat je nevyžaduje ani tak námahu a snažení a úsilí, ale naopak: ochotu opustit, nechat být a nechat plavat starosti, nenávist, zášť, hořkost, pocit křivdy a ublíženosti – nechat to vše na kříži Ježíše Krista. A nechat Jeho samého, živého, aby je z nás vytěsnil svým pokojem, svou láskou, svou radostí. Stačí Mu v tom důvěřovat, protože důvěra v Ježíše činí divy! Kdysi dávno, stejně jako dnes.

Nechme Boha být Bohem. Nechme Boha být naším Otcem. Nechme Boha, aby nám daroval pokoj, klidný jako řeka, lásku, obrovskou jako oceán, a radost, tryskající jako zřídlo.

Amen.

Zde si můžete poslechnout nebo stáhnout audio nahrávku tohoto kázání ve formátu mp3:

- verze POUZE KÁZÁNÍ

- verze KÁZÁNÍ S MODLITBOU