Zpět na stránku

Pojmy a dojmy 8 - KRÁLOVSKÁ VÝSOST

Lukáš 1:76-79 ... „A ty, synu, budeš nazván prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu a dal jeho lidu poznat spásu v odpuštění hříchů, pro slitování a milosrdenství našeho Boha, jímž nás navštíví Vycházející z výsosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.“

· nedělní

Přátelé, kteří získáváte díky prvnímu adventu Ježíše výsostné postavení „Božích dětí“ –

Dnes pokračujeme v série kázání, věnovaných vybraným důležitým pojmům Nového zákona. Tentokrát bych krátce pohovořil na téma „královská výsost“.

Titul i místo

Než jsem začal podrobněji číst a hlouběji studovat Bibli, měl jsem problém chápat v ní některá slova, která jsem znal, ale z jiného kontextu. Možná se mi teď budete smát, ale jedním ze slov, která mě mátla, bylo slovo „výsost“. Z pohádek jsem znal tohle slovo jako oslovení pro krále: „Vaše královská výsosti“. Dnes už vím, že se tímto a ještě podobnými tituly nechávali a stále nechávají oslovovat nejen králové a císaři, ale i vévodové a další šlechticové. V různých dobách a v různých zemích se objevuje následující neúplný výčet oslovení: Vaše Eminence (= Znamenitosti), Vaše Excelence (= Vznešenosti), Vaše Veličenstvo, Vaše Jasnosti, Vaše Milosti, Vaše Svatosti, Vaše Blaženosti, Vaše Osvícenosti, Vaše Velebnosti anebo ono „pohádkové“ Vaše Výsosti.

broken image

Víte, je mi velmi smutno, když se dočítám, že některými z těchto titulů se nechávají oslovovat i hodnostáři (chci říci služebníci) v církvi, aby se pasovali do vyššího postavení, než jsou ostatní věřící! Například „Jeho Eminence kardinál“, „Jeho Excelence biskup“, „Jeho Svatost papež“. Jak „nekristovské“, sebe-povýšenecké chování v údajně kristovské, Boha-vyvyšující církvi! Jako kdybych slyšel slova Ježíše, která kdysi dávno adresoval farizejům, „duchovním pastýřům“ své doby: „Jak byste mohli uvěřit, když oslavujete sebe navzájem, ale slávu od samého Boha nehledáte!“ (J 5:44)

Ale zpět ke slovu „výsost“. Mátlo mě, když jsem na toto slovo narazil ve vánočním příběhu, kde andělský sbor před zraky pastýřů volá: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi…“ (Lk 2:14) Nebo dál, když dospělý Ježíš vjíždí na oslátku do Jeruzaléma na květnou neděli, vítají Ho lidé voláním: „Hosanna na výsostech!“ (Mt 21:9) Co to jsou ty „výsosti“, říkal jsem si, když to zjevně není oslovení krále?

výsosti = vyvýšená místa = nebesa

Když jsem se mohl podívat na původní text, bylo vcelku jasné, o co jde. Slovo hypsos znamená prostě výška, vyvýšení, výšina. Tedy výsosti jsou prostě vyvýšená místa, výšiny, jiným slovem „nebesa“. Nikoli ovšem místo někde nad mráčky, někde ve vesmíru, ale tímto slovem – výsost nebo nebesa – starověcí pisatelé vyjadřovali vznešené přebývání Boha, oddělené od hříchu a bídy světa „tady dole“.

Zachariášův chvalozpěv

Tyhle „výsosti“ byly také zmíněny v úryvku z evangelia, jestli jste si všimli. To když kněz Zachariáš krátce po narození svého syna Jana – později zvaného Křtitel – propukl ve chvalozpěv a v jeho závěru předvídá, kým jeho synek bude a jaký bude jeho úkol: „A ty, synu, budeš nazván prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu a dal jeho lidu poznat spásu v odpuštění hříchů, pro slitování a milosrdenství našeho Boha, jímž (s nímž) nás navštíví Vycházející z výsosti, aby se zjevil těm (osvítil ty), kdo jsou ve tmě a stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.“

broken image

Zachariáš mluvil o brzkém příchodu Pána, jemuž jeho syn Jan svým působením připraví cestu k lidem. Ježíšův advent, příchod mezi nás, Zachariáš popsal tak, že nás navštíví ten „Vycházející z výsosti“, což by se dalo přeložit jako „Úsvit“ či „Svítání“ (na lepší časy), které přijde z výsosti, z nebe, shůry, a osvítí nás, kteří doslova sedíme, jsme usazeni, v temnotě a stínu smrti a uvede, či přivede, naše kroky na cestu pokoje – když Ho následujeme.

Takže tenhle Nejvyšší, což bylo jedno ze jmen Boha ve Starém zákoně (hebrejsky El Eljón), měl přijít mezi nás. A to se o nějakých šest měsíců později v Betlémě také stalo. Z nebeské výsosti, z nebeské slávy, přišla „královská výsost“. Ale KAM přišla? Do rodiny chudé a obyčejné dívky! Do páchnoucího chléva, jelikož u lidí nebylo místo! (Kdo by si také bral domů cizí lidi na Vánoce, viďte!) Přišel do bídy a nehostinnosti, sobectví a lhostejnosti tohoto světa! A my se můžeme ptát PROČ? Proč přišla královská, božská výsost právě takhle?

Z výsosti do chléva - proč?

Pro tento paradox můžeme najít tři důvody. Předně chtěl Bůh tímto poníženým vtělením ukázat, že se ztotožňuje a soucítí s těmi nejubožejšími a nejzneužívanějšími lidmi na světě. Že tedy lidská bída a slabost neznamená, že Bůh člověka zavrhl. Naopak. Nikdo z nás nejsme Bohu lhostejní, ať už je naše minulost jakkoli temná a naše situace jakkoli žalostná. Bůh stojí o každého a jako Dobrý Pastýř se vydal i do těch nejzapadlejších míst zachránit svou ztracenou ovečku.

broken image

Boží příchod „z výsosti do chléva“ se v Bibli vysvětluje také tak, že právě díky Boží poníženosti jsme my, hříšní lidé, mohli být povýšeni do stavu svatosti; že díky Boží chudobě jsme mohli my, ubozí lidé, být obohaceni Boží milostí; a že nakonec skrze Boží smrt (tj. nejvyšší stupeň bezmoci) jsme mohli být my, vůči smrti bezmocní lidé, obdařeni věčným životem. Ano, je to „dobrá zpráva“ a dechberoucí pravda. Proto jsem vás také na úvod oslovil jako ty, kteří díky Ježíšovu narození, životu i smrti získáváte „výsostné postavení“ – postavení Božího dítěte. Protože „je-li kdo v Kristu, je nové stvoření!“

broken image

Pokud tedy někoho v Kristově církvi nazývat Eminencí či Excelencí, pak je třeba „věci postavit na hlavu“, jak to Ježíš sám často dělal. Díky Němu totiž můžeme říkat hříšníkovi Vaše Svatosti, poníženému Vaše Vznešenosti, špinavému Vaše Jasnosti, plačícímu Vaše Blaženosti, nespravedlivému Vaše Milosti a bláznivému Vaše Osvícenosti. V Ježíši Kristu je naše nová, trvalá a nejvyšší hodnota, ať už nás svět vidí a nazývá jakkoli.

Nicméně fakt, že Bůh přišel do lidské chudoby, bídy a lhostejnosti okolí ukazuje ještě na jednu důležitou věc. Právě na lidské slabosti Bůh může a chce prokázat svou moc. V lidské bídě a bezmoci jako na pozadí se překvapivě zjevuje Boží síla.

broken image

Ve své knize The End of Me (Konec mě) píše autor a pastor Kyle Idleman:

„Proč chudoba? Proč stáj? Proč nevzdělaní pastýři? Protože On je Bůh! A Bůh si volí lidskou slabost jako nejlepší prostředí k předvedení své moci. Naše slabost vytváří prostor, který Bůh naplňuje svou silou. Myslíte si snad, že se to všechno stalo náhodou? Myslíte si, že Bůh vstoupil v těle do lidských dějin, jak plánoval už před počátkem času, aniž by situaci předem obhlédl? Že by zapomněl rezervovat v hostinci pokoj pro svého Syna? To sotva. Ale umělec ví, jak ve svém díle dosáhnout toho, že určité věci vás praští přes oči. Ví, jak něco usadit do překvapivého kontrastu, tak aby to neušlo ničí pozornosti, ale bylo to naopak s úžasným efektem zvýrazněno. A Bůh je ten NEJLEPŠÍ umělec celého stvoření. Na pozadí ryzí slabosti, chudoby a temnoty vás praští přes oči Jeho královská moc a vznešenost. Ano, mohl sice vstoupit do světa v jedné z mnoha světových metropolí, ale pak by lidé řekli: ‚V pravou chvíli na pravém místě – vidíte, co dokáže štěstěna!?‘ Mohl se narodit do multimilionářské rodiny, ale pak by lidé řekli: ‚Vidíte, co dokážou peníze!?‘ Mohl se narodit jako dítě pozemského vládce, ale pak by lidé řekli: ‚Vidíte, co dokáže politická moc!?‘ Mohl přijít skrze rodinu nějaké celebrity, ale pak by lidé řekli: ‚Vidíte, co dokáže věhlas!?‘ Místo toho On vkročil do prostředí chudoby, slabosti a temnoty, a tak jediné, co můžeme říct, je: „‚Vidíte, co dokáže Bůh!?‘“ Jako by Bůh vzal čisté plátno fádní šedé barvy a řekl: ‚Teď sledujte!‘“

broken image

Ano, náš milující Bůh se nejen přišel z výsosti identifikovat s naší bídou, ale přišel také na lidské slabosti demonstrovat Boží sílu! Tuto sílu poznal ve své slabosti Ježíš; poznal ji i apoštol Pavel, kterému Bůh řekl: „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla“ (2. Kor 12:9); poznávají ji všichni, kdo se ve své slabosti obrací na Boha, vytrvale doufají v Jeho moc, trpělivě očekávají, že On s námi ponese naše břemena až do cíle, až do „nebeské výsosti“. Amen.

Zde si můžete poslechnout nebo stáhnout audio nahrávku tohoto kázání ve formátu mp3:

- verze KÁZÁNÍ

- verze KÁZÁNÍ S MODLITBOU