Zpět na stránku

Pod vlivem Ducha, ne vína

Efezským 5:18-21 (NBK) ... Neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale buďte naplňováni Duchem. Mluvte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; zpívejte a hrajte svým srdcem Pánu. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista a poddávejte se jedni druhým v Boží bázni.

· nedělní

Milí přátelé a sourozenci v Kristu –

Když byl před necelými dvěma tisíci lety vylit Duch svatý na Ježíšovy učedníky – bylo to na den Letnic, který si dnes připomínáme – ti učedníci začali mluvit cizími jazyky, které se nikdy neučili, a vypravovali přítomným židům z různých koutů světa o tom, co Bůh v Kristu učinil pro celý svět. Všimněte si ale, že si tehdy někteří z těch, kteří tam byli, mysleli, že ti učedníci jsou opilí (a proto mluví nějak nesrozumitelně). Oni skutečně svým způsobem byli opilí, byli pod vlivem, nikoli však vína nebo jiného alkoholu, ale byli „opilí Božím Duchem“, mluvili pod Jeho vlivem. A stejně i my dnes jsme nabádáni a povzbuzováni k tomu, abychom místo pod vlivem vína mluvili, zpívali a žili pod vlivem Božího Ducha.

Když je člověk pod vlivem vína nebo jiného alkoholu, tj. když je opilý, víte všichni, že jeho schopnost rozumně uvažovat, rychle a správně se rozhodovat, nebo vnímat nebezpečí kolem je snížená, omezená. Proto také „alkohol nepatří za volant“; člověk pod vlivem alkoholu nesmí řídit. Když se tak přesto stane a opilého řidiče zastaví policie, jak zjistí, že řidič je opilý? Ano, řidič dýchne do trubičky přístroje, který změří míru alkoholu v jeho těle. Jsou však i jednodušší testy opilosti, respektive střízlivosti. Nejsou tak přesné a jednoznačné, ale používají se. Zkouší se při nich pohyb a řeč řidiče. Např. řidič musí kráčet po rovné čáře, otočit se a jít zpět; musí zaklonit hlavu, jednou rukou se dotknout nosu a druhou ruku rozpažit; nebo musí zvednout jednu nohu a stát na té druhé asi 30 sekund; nebo musí přeříkat abecedu; nebo počítat pozpátku (třeba od 25 do 1). Opilý člověk některé tyhle úkoly nezvládne bez vrávorání nebo bez chyb. Je pod vlivem alkoholu, je omámen, což se pozná na jeho chůzi i řeči.

broken image

Možná nám to zní jako legrace, ale ve skutečnosti opilost není žádná sranda. Zeptejte se rodičů, kterým opilý řidič zajel dítě. Nebo se zeptejte dětí, které měly stále hlad a neměly co na sebe, protože jejich rodiče utráceli všechny své peníze za alkohol. Zeptejte se mladíka, kterého vyhodili kvůli pití alkoholu ze školy, z práce, z rodiny. Zeptejte se ženy, kterou doma manžel pod vlivem alkoholu bije a tyranizuje. A zeptejte se jejich dětí... To není legrace, viďte!

broken image

Za to samozřejmě nemůže ten alkohol! Proto také alkohol jako takový, třeba víno nebo pivo, není Bohem zakazován a zapovídán. Vzpomeňme, že Kristovo první zázračné znamení se odehrálo na svatbě v Káně, kde Pán Ježíš proměnil vodu ve víno (Jn 2:9). Při poslední večeři před svým ukřižováním pil Ježíš s učedníky víno (Mt 26:29). A apoštol Pavel radí svému příteli Timoteovi, aby kvůli potížím se žaludkem nepil jen vodu, ale užíval mírně i vína (1. Tim 5:23). Není tedy hříchem dát si sklenku vína s přáteli nebo zapít večeři pivem nebo si dát aperitiv na zažívání.

Není to alkohol sám, ale jeho zneužití, nadužití, opilost, které jsou nebezpečné, které nejsou žádná legrace. A Bůh zavrhuje opilost nejen pro její ničivé důsledky, ale také kvůli jejím příčinám!!! Bůh totiž hledí na srdce a vidí, proč se člověk opíjí, proč se obrací k alkoholu. Bůh přitom člověka miluje a rmoutí se, neboť vidí, jak opilost nabízí lidem jen krátkodobé řešení, jen chvilkové uspokojení, jen oddálení problémů a starostí, jen zahnání pocitů viny a selhání, jen povrchní obdiv a pozornost lidí, jen falešný únik ze situací, které se zdají bezvýchodné (a bez Boha často jsou). Člověk nebyl stvořen pro život bez Boha, a tak žádný alkohol tu vnitřní prázdnotu nemůže trvale naplnit.

Často hledá člověk na dně lahve to, co mu může dát jen Bůh...

Apoštol Pavel proto zmiňuje ZDRAVOU A BOHULIBOU ALTERNATIVU: místo naplňování sklenic vínem můžeme být naplňováni Duchem! Místo, abychom byli pod vlivem alkoholu, můžeme být pod vlivem Božího Ducha v nás!

Možná se ptáte: „Jak se to ale dělá?“ Jednou z cest je prosit Boha o Jeho Ducha! Prosit v pokoře; s přiznáním své potřeby, své prázdnoty, svého zmatku; v lítosti nad svým zbloudilým hledáním východiska ve víně; a v důvěře, že díky Ježíši Bůh vyslyší a odpoví… Vždyť nám dal svého Syna a spolu s Ním nám dá všechno! A tak, přátelé, jen Kristus maže pocit viny, jen Kristus zahání životní nudu, jen Kristovo uznání je trvalé, jen Kristus vysvobozuje z životních pastí, jen v Kristu nacházíme vnitřní naplnění a uspokojení, které nám alkohol, ani nic jiného z tohoto světa, nemůže dát.

Děti o tom právě dnes zpívaly: „Hledej, tluč, pros … a Pán ti svoje dary dá!“ Což vychází ze slov, kterými sám Ježíš své učedníky povzbudil: „A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu? Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“ (Lukáš 11:9-13) Tak zní slib Boha, který nelže, Otce, který je dobrý.

Jako život pod vlivem alkoholu se i život pod vlivem Božího Ducha pozná na „chození a řeči“. Pavel takto psal křesťanům do Efezu: „Neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale buďte naplňováni Duchem. Mluvte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; zpívejte a hrajte svým srdcem Pánu. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista a poddávejte se jedni druhým v Boží bázni.“ Pavel zde povzbuzuje ke společným žalozpěvům, chvalozpěvům, duchovnímu zpěvu a hudbě ze srdce, vděčnosti a děkování Bohu a upřednostňování druhých v posvátné bázni před Bohem. Tak se chodí a mluví pod vlivem Ducha.

broken image

A o čem můžeme zpívat? Třeba o tom, co i děti zpívaly. „I’ve got peace like a river, I’ve got love like an ocean, I’ve got joy like a fountain!” O pokoji jako řeka rozvodněná v nitru; o lásce jako oceán, který „namokří“ každého, kdo přistoupí; o radosti jako tryskající fontána. Nic z toho není založeno na alkoholových zážitcích a výstřelcích. Vychází to z víry, že Bůh je s námi, že je na naší straně a že Jeho Duch přebývá a vládne v našem srdci. Skrze Krista Ježíše, Božího beránka, který zaplatil i za naše hříchy opilosti. Amen.