Zpět na stránku

Odvaha zkoušet, důvěřovat, mluvit

Židům 10:35 ... Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna.

· nedělní

Milí odvážní i odvahu hledající přátelé!

Už jste někdy slyšeli, že by vám nebo někomu ve vašem okolí druzí řekli: „Hele, na to nemáš koule!“? (Ne, nejsou myšleny vánoční ozdoby. ;-) Asi tuhle otázku mohli slyšet spíš muži; v případě žen by totiž vyzněla trochu legračně. Zdá se mi zajímavé, že „mít na něco koule“ – tedy mít na něco dost odvahy, dost kuráže –, je spojováno s ryze mužskou fyzickou „výbavou“. Jako by se tím vyjadřovalo, že ženy automaticky a samozřejmě nemohou být odvážné…!?

broken image

Je sice nesjpíš pravda, že v profesích, kde je vyžadována a očekávána odvaha čelit stresu a fyzickému nebezpečí – v profesích jako jsou hasiči, záchranáři nebo vojáci z povolání – budou převažovat (ne odvahou, ale počtem!) muži nad ženami, přesto NENÍ odvaha v širším slova smyslu ani výhradně, ani přednostně mužskou záležitostí!

broken image

Obrovskou odvahu má kupříkladu žena, která se rozhodne donosit „nechtěný“ plod ve svém lůně, i když ji její nezodpovědný, zbabělý partner kvůli tomu opustí. Odvahu má žena, která se v práci otevřeně postaví proti úplatkářství svého šéfa. Odvahu má žena, která vezme třeba i podřadnější zaměstnání, jen aby měla víc času se věnovat své rodině (dětem, nemohoucím rodičům) nebo činnostem v církvi.

broken image

Odvaha není „o koulích“, ale o něčem jiném. A dnes si k tomu řekneme víc v tomto kázání.

Odvaha, srdnatost a její 3 podoby

Nejprve se zastavme nad samotným českým slovem „odvaha“. Slyšíme v něm správně, že souvisí se slovesem od-vážit, tedy dát na váhu, dát v sázku, dát všanc – jako by člověk na misku vah položil („odvážil“), o co všechno může přijít, přidal k tomu všechna rizika spojená s nějakým činem. Odvahou pak je ochota a odhodlání jít do akce a třeba i obětovat, vzdát se toho „odváženého“, např. různých osobních výhod, snů a cenností (někdy dokonce i života), ve snaze o dosažení „vyššího cíle“, uskutečnění toho, co je správné, spravedlivé, bohulibé.

broken image

Jistě pozoruhodná je skutečnost, že anglické a francouzské slovo pro „odvahu“ (courage, odtud kuráž) je odvozeno od základu coeur (core) ve významu srdce. Ze srdce, z lidského nitra, jako by vycházela ona „síla“ dát v sázku, troufnout si, odvážit se – tváří v tvář vnějšímu nebezpečí a navzdory vnitřnímu strachu – čelit výzvě, která leží před člověkem a žádá si jeho odpověď. Srdce, spíše než koule, je přeneseně „orgánem odvahy“. Proto i jedno ze synonym, vyjadřující vlastnost opakovaně odvážného člověka, je srdnatost. (Např. Bojoval se srdnatostí.)

broken image

Než se podíváme do Písma, abychom si tam všimli odvahy lidí v jejich životě s Bohem, je užitečné si uvědomit, že odvaha má mnoho podob. V této souvislosti se mi jeví jako užitečné rozdělení, které zmiňuje expert na rozvoj kvality zaměstnanců, Bill Treasurer, jenž pracuje jako konzultant pro velké nadnárodní společnosti. Bill píše o 3 typech odvahy: odvahy ZKOUŠET nové věci (TRY), odvahy DŮVĚŘOVAT (TRUST) a odvahy MLUVIT (TELL). Podívejme se na tyto tři podoby odvahy, které můžeme nabývat a rozvíjet – ale nikoli jako zaměstnanci společnosti, ale hlavně jako Boží děti v tomto světě, jimiž jsme skrze víru v Krista Ježíše.

Odvaha TRY, TRUST, TELL nejen pro zaměstnance a šéfy!

1- ODVAHA „ZKOUŠET“ NOVÉ, NEPOZNANÉ, NEBEZPEČNÉ

V kontextu zaměstnanců je zde myšlena odvaha vhrnout se do nových projektů, nebát se inovací, prozkoumávat nové směry. Z křesťanského úhlu pohledu bychom jistě našli v Bibli bezpočet příkladů, kdy lidé projevili odvahu pustit se do něčeho zcela nového. Co třeba Noe, když mu Bůh postupně řekl: „Udělej si archu z goferového dřeva. … Hle, já uvedu potopu, vody na zemi, a zahladím tak zpod nebe všechno tvorstvo, v němž je duch života. … Vejdi ty a celý tvůj dům do archy.“ (Gen 6:14,17,7:1) Noe nebyl žádný stavitel lodí; neměl s tím zkušenosti. Ale měl odvahu vrhnout se do „nového projektu“ – na záchranu suchozemského života.

Podobně Abraham, když se ještě jmenoval Abram, slyšel tuto výzvu od Boha: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno.“ (Gen 12:1,2) Abraham v té době nebyl žádný cestovatel, kočovník. Ale měl odvahu opustit to, co znal – své jistoty, své bůžky, své představy a rodinné tradice. Měl odvahu vydat se s Bohem do neznámých končin.

broken image

Mohli bychom pokračovat a vyprávět dál o odvaze Mojžíše, se kterou šel konfrontovat faraóna, nejmocnějšího pozemského vládce své doby; o odvaze Jozua a Káleba, kteří vyzívali ostatní Izraelce, aby šli a obsadili Zaslíbenou zemi, plnou opevněných měst; mohli bychom jistě vzpomenout na odvahu Davida, když jako chlapec šel jen tak s prakem proti obrovitému a vyzbrojenému Goliášovi; nebo odvahu Šadraka, Méšaka a Abed-nega, kteří se rázně postavili proti příkazu krále Nebúkadnesara a nepoklonili se soše, ač jim hrozilo, že zahynou v ohnivé peci; nebo odvahu Daniela, který se stále modlil k Hospodinu i přes zákaz krále Darjaveše, i když za to skončil mezi lvy.

To vše jsou jen příklady odvahy lidí čelit neznámým nejistotám, pozemským nástrahám a vlastnímu strachu, a to vše pomocí toho druhého typu odvahy, totiž odvahy důvěřovat.

2- ODVAHA DŮVĚŘOVAT

Ano, odvaha „vyjít vstříc neznámému a nebezpečnému“ šla u zmíněných lidí ruku v ruce s odvahou důvěřovat: Tomu, který je oslovil a povolal – Bohu, který sice nebyl (na rozdíl od tehdy běžných sošek, talismanů a model) „hmatatelnou jistotou“, zato se však ukázal být jejich „neselhávající jistotou“. V kontextu zaměstnanců se hovoří o odvaze k oboustranné důvěře mezi podřízenými a nadřízenými a mezi spolupracovníky navzájem. V kontextu života Božích dětí jde o odvahu důvěřovat Bohu, i když „se to nezdá“: Jeho slibům společenství s námi, Jeho slibům přítomnosti v nás a Jeho slibům požehnání skrze nás. Z toho vychází odvaha k novému životu!

broken image

Hledáte tedy odvahu změnit svůj přístup k sobě, k druhým, k Bohu? Toužíte po odvaze objevovat své schopnosti a obdarování? Chcete se odvážně chopit nových příležitostí a jít vstříc neznámým dobrodružstvím? Přejete si mít odvahu odkládat kousek po kousku své zlozvyky a osvojovat si bohulibé návyky? Nebo hledáte odvahu zastat se těch, kteří se bránit nemohou? … Veškerá taková odvaha, troufalost a statečnost je pevně spojena s odvahou důvěřovat Bohu! Je založena na víře, že Bůh sám mě k tomu, co jsem zmínil, vyzývá; že On je v tom se mnou a budou mou silou; že i všechno protivenství, kterému budu čelit, obrátí v požehnání; že oslaví své divuplné jméno přes mé případné selhání a neúspěch.

Takováto odvaha „důvěřovat“ je pevným základem a odrazovým můstkem pro odvahu „zkoušet“, jak nám to ukazují příklady Noema, Abrahama, Mojžíše, Jozua, Káleba a dalších.

3- ODVAHA MLUVIT

Třetí typ odvahy je odvaha mluvit. I tato odvaha úzce souvisí s těmi předchozími dvěma, tedy s odvahou k novému a nepoznanému životu a odvahou důvěřovat Dárci takového života. Odvaha mluvit pak není vlastně nic jiného než odvaha svědčit o tomto Dárci, dosvědčovat světu kolem, co On učinil a stále činí, abychom byli navěky Jeho.

V oblasti zaměstnanců ve společnosti znamená odvaha mluvit smělost, se kterou může pracovník říkat před ostatními i nepříjemnou pravdu: ne však necitlivě, povýšeně či posměšně, ale objektivně, konstruktivně a s úctou ke každému. Jistě ne v každém podniku se tato odvaha cení. Ale ve společenství křesťanů je odvaha mluvit, vyznávat, povzbuzovat i kárat, svědčit a hlásit se ke Kristu nejen vítaná a žádaná, ale i nezbytná pro další duchovní růst.

PARRÉSIA = odvaha, smělost, otevřenost v řeči

V Novém zákoně se odvaze mluvit říká parrésia (což je složenina ze slov pro všechno a mluvení) – tedy smělost a otevřenost v řeči. Sám Ježíš, Boží Syn, takto s odvahou mluvil a vydával svědectví o svém původu od pradávna, o své jednotě s Otcem, o svém poslání Božího beránka a o svém budoucím vzkříšení a vládě z nebeského trůnu. Ať už byl před obyčejnými lidmi, nebo před farizeji a zástupci císaře, ať už byl na cestách, nebo v chrámě či synagoze, Ježíš byl obdarován odvahou mluvit a vydávat svědectví pravdě.

broken image

O stejnou odvahu a smělost pak prosili i první křesťané. Jejich modlitbu najdeme v knize Skutků, kap. 4: „‚Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně (dosl. s veškerou parrésií) mluvili Tvé slovo; a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše.‘ Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem svatým a s odvahou (parrésií) mluvili slovo Boží.“ (Sk 4:29-31)

broken image

Bůh tedy dává odvahu mluvit – i jako odpověď na prosby a modlitby. Apoštol Pavel to potvrzuje, když píše křesťanům v Tesalonice: „Víte také, jak jsme předtím ve Filipech trpěli a byli pohaněni; a přece nám náš Bůh dal odvahu (parrésii) hlásat vám, přes mnohý těžký zápas, evangelium Boží. Naše poselství nepochází z omylu ani z nekalých úmyslů, ani vás nechceme podvést. Bůh nás uznal za hodné svěřit nám evangelium, a proto mluvíme tak, abychom se líbili ne lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce.“ (1. Tes 2:2-4)

Velká i malá jména

Přátelé, v historických análech najdeme mnoho jmen známých osob, které se odvážně postavily zlu, ačkoli riskovaly – a někdy obětovaly – život svůj nebo i svých blízkých. Namátkou mohu zmínit třeba Oskara Schindlera, který za 2. světové války zachránil životy více než tisíce Židů.

broken image

Většinu těch každodenních projevů odvahy však mají na svědomí bezejmenní hrdinové – třeba ti, kteří zakládají rodinu i v nejisté finanční situaci; ti, kteří se vzepřou domácímu násilí; ti, kteří dál chodí do školy, kde jsou pro svou odlišnost terčem posměchu; ti, kteří odolají tlaku vrstevníků zkusit drogy; ti, kteří si řeknou o pomoc, i když tak vyjde najevo jejich zranitelnost a slabost; ti, kteří vytrvale sdílejí Kristovu lásku (v různých formách) s tímto nelaskavým světem. Víte, někdy jde u odvahy o to udělat ten správný krok; někdy jen o to, udělat ten první krok.

Bůh nás v Kristu povzbuzuje k odvaze zkoušet, důvěřovat i mluvit. Ujišťuje nás: „Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.“ (Izajáš 41:10) A na té pravici sedí Ježíš. Amen.

broken image