Zpět na stránku

Návrat Krista II.

„Vidění už ukazuje k určitému času, míří neomylně k cíli; prodlévá-li, vyčkej, neboť přijde zcela jistě, zadržet se nedá.“

– Abakuk 2:3

· Luther

Tento Abakuk je prorokem útěchy, který má posilovat a podporovat lid, zabránit mu ztratit naději v příchod Mesiáše, jakkoli podivně se události vyvíjejí. Proto využívá každého nástroje a taktiky, které mu mohou posloužit k udržení pevné víry v zaslíbeného Krista v jejich srdcích. Jeho poselství je následující.

Je skutečně pravda, že kvůli hříchům lidu bude muset zemi zničit babylónský král. To ale není důvod, aby Kristus a Jeho království nepřišlo. Naopak, onen ničitel, babylónský král, bude mít ze svého dobývání málo užitku, neboť i on sám zahyne. Vždyť to je Boží přirozenost a dílo pomáhat, když je to potřeba, a přijít uprostřed příhodného období.

Stejně tak musíme povzbuzovat křesťany Božím slovem v očekávání posledního dne, i když se zdá, že Kristus dlouho prodlévá a nepřijde. Kristus sám říká, že přijde, až to lidstvo bude nejméně čekat – až budou lidé stavět a sázet, kupovat a zasívat, jíst a pít, ženit se a vdávat (Lukáš 17:27-28) – aby alespoň někteří, i když ne všichni, mohli být uchováni ve víře. V této věci je proto kázání a věření nezbytné, jak vidíme každý den.

(„Předmluva k proroku Abakukovi“, rok 1526.)

broken image