Zpět na stránku

Na poznání a přístupu záleží

Jan 4:21-26 ... Ježíš jí odpoví: „Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.“ Žena mu řekla: „Vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všecko.“ Ježíš jí řekl: „Já jsem to – ten, který k tobě mluví.“

· nedělní

Milí přátelé a uctívači Boha –

Dovolte mi, abych dnešní kázání začal takovým krátkým smyšleným příběhem. Později nám, jak doufám, poslouží jako názorná ilustrace.

Víc než jen nový soused

Pokud nežijete na samotě, máte jistě kolem sebe nějaké sousedy. A dejme tomu, že se do domu nebo do bytu vedle vás právě nastěhoval nový soused. Je trochu tajemný, nikdo ho pořádně nezná. Protože má ale v garáži krásné auto, má se zato, že je bohatý. Z toho důvodu si ho někteří vychytralí sousedé chtějí nějak naklonit, získat si jeho přízeň, zalíbit se mu. Dávají mu tedy za dveře různé pozornosti: tu pekáč buchet, tu košík jablek, tu dámskou voňavku (jistě má takový boháč plno žen), tu kytici čerstvých růží.

broken image

Jednoho dne se u vás doma stane nehoda. Začne hořet, vy i vaše rodina jste uvězněni uvnitř a dým už vás téměř zadusil. V poslední chvíli se však objeví onen tajemný nový soused. S nasazením vlastního života vás vynese ven a poskytne první pomoc. Všechny vás zachrání. Z vás se pak stanou nejlepší přátelé. Od té chvíle se začnete pravidelně setkávat, povídat si, poznávat se. A vy tak mj. zjistíte, že ten váš soused vůbec nejí buchty, že jablek má sám spoustu, že nemá žádnou ženu a že na růže je alergický. Ostatní sousedé si mysleli, jak jen se mu svými dárky zavděčují, jak si ho získávají na svou stranu. Přitom ho vůbec nepoznali. Jinak by věděli, že místo neužitečných darů má ze všeho nejraději, když si sedne na sklenku vína se svým sousedem, který se mu teď stal blízkým přítelem, vděčným za záchranu života.

broken image

Jsou si náboženství rovna?

Proč jsem vám tenhle smyšlený příběh vlastně vyprávěl? Jak asi sami víte, mnoho lidí po celém světě je toho názoru, že v každém náboženství lidé uctívají stejného boha, jenom jiným (tím svým) způsobem. A že je proto nesmyslné upřednostňovat jedno náboženství nad druhé. I já jsem si to kdysi myslel. Ten úvodní příběh o novém sousedovi nám ale dobře demonstruje skutečnost, že na způsobu uctívání Boha záleží, že je naprosto zásadní, jak k Bohu přistupujeme a jaký vztah s Ním máme, jak a zda Boha vůbec známe!

Na poznání Boha a přístupu k Němu záleží!

Pro skutečný, úzký, intimní vztah je nezbytné poznat Boha, poznat Jeho vysvobození, Jeho spásu, a vstoupit do kontaktu s Ním. Podobně pro ten přátelský vztah s novým sousedem bylo třeba blíž ho poznat, vědět, že vás zachránil z jisté smrti, bylo třeba začít se s ním setkávat. To, co chybělo těm snaživým sousedům, stejně jako chybí mnoha uctívačům Boha dnes, je právě pravé poznání a blízký kontakt. Kolik jen lidí si chce Boha naklonit svými oběťmi a dary, svými skutky, svým rádoby „slušným chováním“. Ale Bohu se to všechno hnusí. Hnusí se Mu snahy člověka sebe sama ospravedlnit a omluvit, vlastními silami si získat Jeho uznání a přízeň. Boha to uráží. On totiž vidí pod ty naše vznešené nátěry, pod masky, které nosíme. On vidí do srdcí nás všech. Ale především – Bohu jde o něco jiného: On nechce, aby se člověk zaobíral sám sebou, ale Jím. Chce, aby Jeho člověk pravdivě poznal, zakusil Jeho obětavou lásku a měl s Ním duchovní společenství plné důvěry.

Kde, nebo jak?

To se také pokoušel objasnit kdysi Ježíš jedné ženě v Samařsku. Nejprve s ní krátce hovořil, ale když začal mluvit o jejím neslavném osobním životě (kolik mužů měla), raději „obrátila list“ (tak jako je to běžné i dnes). Stočila řeč do obecné roviny a položila Ježíši neosobní otázku: Kde máme vlastně uctívat Boha? „Naši (tj. samařští) předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy (tj. Židé) říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě!“ Ježíš jí poklidně vysvětlil, že přišla chvíle, kdy nebude podstatné kde, ale jak člověk Boha uctívá. „... přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou Ho uctívat v Duchu a pravdě. A Otec si přeje, aby Ho lidé takto ctili. Bůh je Duch a ti, kdo Ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.“

broken image

Skutečně, na způsobu uctívání záleží. Možná ne lidem samým. Ale Bohu na tom záleží. Proto nám zjevuje a odhaluje pravdu o sobě, o tom, jaký je a co vykonal v Kristu pro naši záchranu ze hříchu a smrti. On sám na kříži zmíral za nás a za naše viny, křivdy a ublížení, za naši sebestřednost a sebespravedlnost, za naše prospěchářství.

broken image

Udělal to z lásky k nám, abychom Mu uvěřili, skrze křest přijali Jeho dar odpuštění a Ducha života, abychom žili s Ním jako nová stvoření, očištěná od toho starého. Když poznáme tuto pravdu o Boží dobrotě a milosti, o Jeho nezasloužené přízni k nám v Kristu Ježíši, a uvěříme Bohu, Bůh sám již vstoupil do nového vztahu s námi. On jako první vchází do kontaktu s námi, v našem nitru zplodí nového ducha, a my tak s Ním můžeme zažívat duchovní společenství. Pouze když Mu uvěříme, když poznáme tu osvobozující pravdu a máme Jeho Ducha v sobě, můžeme opravdově uctívat Boha (v Duchu a pravdě) a žít s Bohem – tady a teď, i navěky.

V Kristu mezi námi

V Aténách kdysi apoštol Pavel kázal místním lidem, kteří stavěli oltáře „neznámému bohu“. „Koho takto uctíváte, a ještě neznáte, toho vám zvěstuji,“ řekl jim Pavel. (Sk 17:23) Také Samařané, jak říká Ježíš ženě ze Samařska, uctívali, co neznali. Byli to Židé, komu se jako prvnímu dal Bůh poznat; oni měli Jeho Zákon, Jeho sliby spásy a Jeho zvláštní požehnání. Ze Židů pak vzešel i Spasitel celého světa – Ježíš Kristus. V Něm přišel Bůh každého z nás osobně zachránit, ať jsme, kdo jsme. V Něm se nám dává pravdivě poznat. V Něm s námi sdílí svého Ducha.

„Já jsem chléb života;

kdo přichází ke mně,

nikdy nebude hladovět,

a kdo věří ve mě,

nikdy nebude žíznit.“

- Ježíš Kristus

(Janovo evangelium 6:35)

Samařská žena ze starých proroctví věděla, že jednou přijde ten Pomazaný, ten Mesiáš. Věděla, že jí i ostatním oznámí všecko, co bude třeba. Ten den se jí to splnilo. Ten, kdo s ní mluvil, byl tím Mesiášem. A Jeho slova tu zazněla i dnes. To abychom už více neuctívali sebe, své zájmy, své představy o bohu, ale abychom poznali našeho milujícího Pána a Boha a měli s Ním úžasné společenství, plné uctívání „podle Jeho gusta“. On o každého z nás velice stojí. Amen.