Zpět na stránku

Kristus v nás III.

„Nejprve vzdávám díky svému Bohu skrze Ježíše Krista za vás všechny, protože se po celém světě rozšiřuje zvěst o vaší víře.“

– Římanům 1:8

· Luther

Toto je křesťanský a opravdový způsob chválení lidí – ne chválit lidi kvůli nim, ale nejprve chválit Boha v nich a připisovat všechno Jemu, jak říká Izajáš 43:21: „Ten lid jsem utvořil pro sebe: budou vypravovat moji chválu.“

Potom apoštol ukazuje, že Bůh je chválen pouze skrze Krista. Když přijímáme vše od Boha skrze Něho, musíme Bohu zase všechno vracet skrze Něho, protože On jediný je hoden předstoupit před Boží tvář a vykonávat pro nás kněžský úřad, jak je uvedeno v epištole Židům 13:15: „Skrze Něj neustále přinášejme Bohu oběť chvály, totiž ovoce rtů, vyznávajících Jeho jméno.“

Proto apoštol za tyto lidi chválí Boha skrze Krista. Zatímco pro závist je typické být smutný nad dobrými dary bližního a proklínat je, zde vidíme lásku. Neboť povahou lásky je, že se raduje z dobrých darů bližního, zejména pak z jeho duchovních darů, a oslavuje za ně Boha jakožto Dárce.

(„Přednášky nad Římanům“, léta 1515-16.)

broken image