Zpět na stránku

Kde je, smrti, tvé vítězství?

Skutky 2:22-24 ... Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej z bolestí smrti, a smrt ho nemohla udržet ve své moci.

· nedělní

Haleluja! Kristus byl vzkříšen!

Krásný den vám všem: den vzkříšení, který v nás probouzí naději a radost!

Dnes je to třetí den od pátku, kdy jsme si připomínali a rozjímali nad dávnou smrtí Ježíše z Nazareta, zvaného Kristus, Mesiáš. Pro mnohé lidi současnosti byla Ježíšova smrt jenom jedna z mnoha smrtí, které se odehrávají dnes a denně kolem nás. Lidé prostě umírají...

Je smrt konec všeho?

Všudypřítomnosti a neodvratnosti smrti si odedávna všímali i největší lidští filozofové. Jako příklad uvedu citáty od tří z nich: „Celý lidský život není nic jiného než cesta k smrti,“ prohlásil údajně Seneca, římský filozof. O pár století dříve se chystal řecký filozof Sókratés vypít pohár s jedem a chvíli předtím prý pronesl slova: „Nyní je čas: pro mě, abych zemřel, a pro vás, abyste žili. Pouze Bůh ví, kdo z nás je na tom lépe.“ A do třetice, starověký řecký filozof Epikúros vyslovil názor: „Smrt není pro nás ničím; neboť pokud žijeme, není přítomna, a když je přítomna, již zde nejsme.“

broken image

Smrt je podle těchto a mnoha podobných názorů a mínění nevyhnutelným koncem naší existence, případně vysvobozením z pout života, nebo je okamžikem splynutí naší bytosti se všehomírem. Na světě byste našli ještě mnoho dalších pohledů na smrt. Který z nich si máme vybrat, který z nich přijmout za své, a proč?

Pro úplnost našeho výběru je třeba zmínit ještě pohled Bible na smrt. Vybral jsem pro dnešek následující tři citáty z Písma: „Ale Bůh (Ježíše) vzkřísil; vytrhl jej z bolestí smrti, a smrt ho nemohla udržet ve své moci,“ prohlásil apoštol Petr podle knihy Skutků (2:24). „Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života,“ napsal ve svém listu Římanům (6:4) apoštol Pavel. A ten samý pisatel ve svém 1. listu Korintským (15:26,53-55) píše o smrti: „Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt, … Pak se naplní, co je psáno: `Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil! Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň?´“

broken image

Podle těchto slov Písma není smrt naprostý konec bytí, není ani poslední kapkou, která zmizí v moři zapomnění. Smrt zde není prezentována jako vítěz nad životem, ale naopak. Smrt je zde nepřítelem, který však byl, je a bude poražen, přemožen, zahlazen a zničen. Jistě je velmi mocným nepřítelem, protože člověk na ni nestačí. Ve všech třech citovaných případech je to Bůh, jehož mocí je smrt překonána a vytěsněna životem.

Důvod, proč věřit

Můžeme se opět ptát, tak jako v případě lidských filozofů, proč věřit těmto, a ne jiným pohledům na smrt? Proč upínat svou naději právě k biblickým tvrzením? Proč čerpat svou motivaci k životu a útěchu v zármutku z výroků Písma o smrti? Ten důvod je, že tento pohled a tato poselství jsou potvrzena Ježíšovým vzkříšením. Na skutečnosti, že Ježíš vstal z hrobu, že vskutku ožil a přemohl smrt, na tom stojí věrohodnost jak celé biblické zvěsti, tak i našeho vnitřního přesvědčení. Proto této zprávě a slovům o vítězství života nad smrtí věříme.

Seneca, Sókratés, Epikúros i všichni další velikáni lidské filozofie zemřeli a nemohou nám potvrdit spolehlivost svých názorů. Pouze Ježíšův hrob byl v neděli ráno nalezen prázdný a jeho „dočasný nájemník“ se opakovaně zjevoval živý, setkával se a jedl se svými zmatenými a do té doby zarmoucenými a vystrašenými přáteli. Bez vzkříšení Ježíše by celé to „pozdvižení“ kolem Jeho osoby brzy upadlo v zapomnění.

Trojí vítězství nad smrtí

Možná jste si všimli, že v oněch citátech z Písma je zmiňováno trojí vítězství života nad smrtí. Proto jsem říkal, že smrt BYLA, JE a BUDE poražena životem. Ten první úryvek, Petrova slova o Letnicích, se týkal Ježíšova vzkříšení, kterého Petr a ostatní byli svědky. Toto vzkříšení následovalo po smrti Ježíše, Božího Beránka, obětovaného za naše viny. To vzkříšení se událo Boží mocí: „Ale Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej z bolestí smrti, a smrt ho nemohla udržet ve své moci.“ To je ta událost v minulosti, která jednou provždy změnila běh dějin a směr lidských osudů.

broken image

Ten druhý úryvek z Bible je o tom, že také duchovní smrt člověka je poražena životem, jakmile je člověk pokřtěn v Boží jméno. „Byli jsme tedy křtem spolu s ním (tj. Kristem) pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života.“ Toto vzkříšení k novému životu také následuje po smrti a pohřbení: totiž smrti toho starého člověka v nás, toho Adamova potomka. Při křtu však povstává nový člověk, Kristus v nás, Boží dítě. Opět, neděje se tak lidskou mocí, lidským rozhodnutím pro Boha, ale děje se to Boží mocí, Božím rozhodnutím se pro člověka.

broken image

A třetí biblický úryvek vyhlíží budoucnost. Apoštol Pavel popisuje Den na konci věků, kdy také tělesná smrt člověka bude pohlcena životem. „Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt,… Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: `Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil! Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň?´… Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!“ I když tedy budeme jednou čelit své smrti na konci svých dnů, kdy pomíjivé tělo poničené hříchem se rozpadne v prach, věříme ve vzkříšení těla, věříme, že i my Boží mocí oblékneme tělo nepomíjitelnosti.

broken image

Ty druhé dvě skutečnosti (naše duchovní a tělesné vzkříšení) se přitom opírají a jsou důsledkem oné první události (Kristova vzkříšení), kterou si proto dnes připomínáme, která nás naplňuje nebojácností a radostí. Jak o tom psal i pisatel listu Židům: „Protože sourozence spojuje krev a tělo, i on (Ježíš) se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla, a aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví.“ (Žid 2:14-15)

Smrt je náš nepřítel, který však BYL (v těle Ježíše Krista), JE (při křtu ve jméno Krista) a BUDE (při vzkříšení těla Kristovců) působením Boží moci přemožen životem. Životem, který má svaté jméno Immanuel = Bůh s námi. Jemu patří naše chvála a sláva navěky! Amen.

Zde si můžete poslechnout nebo stáhnout audio nahrávku tohoto kázání ve formátu mp3:

- verze POUZE KÁZÁNÍ

- verze KÁZÁNÍ S MODLITBOU