Zpět na stránku

I v době virů vítězí víra

Jan 16:33 ... „To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, jsem přemohl svět.“

· nedělní

Milí přátelé, spolutrpící v tomto světě a spoluvítězící v Kristu –

Jsem moc rád, že jsme se dnes mohli po dlouhé době opět sejít ke společnému uctívání a chválení našeho Zachránce a Pána. Jakožto občané České republiky jsme se poctivě drželi (a nadále držíme) nařízení vlády, která měla jasný cíl: ochránit tělesné zdraví nás a našich spoluobčanů.

// Mimochodem, právě to je Bohem daným posláním pozemské vlády: starat se o „tělesný“ prospěch svých občanů, udržovat vnější pořádek a chránit před zjevným zlem, třeba i pomocí restrikcí a trestů; a i my, kteří jsme zároveň „občané nebes“, svobodní v Kristu, jsme Bohem vyzváni, abychom se podřizovali vládní moci (viz Římanům 13:1), a to do té míry, do které nařízení pozemské vlády nejsou v rozporu s nařízeními Boha. //

broken image

Instrukce vlády ČR jsme jistě zaregistrovali všichni, protože čtete a posloucháte zprávy. Šlo především o příkaz zůstat pokud možno doma, nosit na veřejnosti roušku, pravidelně si mýt a desinfikovat ruce, izolovat se od zjevně nemocných, venku se držet dál od ostatních, atd.

broken image

Kromě rozhodnutí vládních institucí se k nám ale také dostávaly doporučení odborníků (zejména psychologů a sociologů), která směřovala k ochraně duševního zdraví – např. nám radí, abychom si všímali svých potřeb a pocitů, zachovávali pravidelný režim, byli ve spojení se svými blízkými přes internet, cvičili a relaxovali, dělali selekci informací, které přijímáme, atp.

broken image

Nakonec (ale vlastně na začátku a především!) tu máme také Boží slova, která nám jsou dána nejen ke spáse, ale také k udržení, rozvoji a ochraně našeho duchovního zdraví. Ve všem tom stresu a nejistotě kolem je snadné na Boží slova zapomínat, ale o to víc je to nebezpečné. Ta současná situace je totiž svého druhu zkouškou, kterou se odděluje zrno od plev, pročišťuje se naše víra jako zlato ohněm, ukazuje se, jak hluboké má kořeny slovo shůry v nás zaseté…

Jaká jsou tedy ta Boží slova – slova nařízení, doporučení a zaslíbení – která bychom si měli připomínat zvláště v tomto čase? Je jich jistě mnoho, ale pro stručnost a přehlednost vybereme ta, která mají jakousi paralelu ve vládních nařízeních, která jsme zmínili v úvodu. Použijme ta pravidla daná naší vládou a převeďme je do oblasti péče o naše duchovní blaho a rozkvět. Jak by takové Boží předpisy a pravidla v „koronavirové době“ mohly znít?

broken image

1- ZŮSTAŇTE „DOMA V KRISTU“

Vezměme si za příklad apoštola Pavla, jehož jméno nese i náš sbor. Byl právě v Římě uzavřen v „domácím vězení“, kde čekal na rozsudek svého případu. Mezitím ale psal dopisy církvím, které založil, i spolupracovníkům, kteří mu pomáhali. Ve 2. listu Timoteovi píše, že při jeho „první obhajobě při [něm] nikdo nebyl, všichni ho opustili“: Démas, protože víc miloval tento svět, další odešli sloužit jinam, kovář Alexandr mu dokonce způsobil mnoho zlého; jediný Lukáš s Pavlem zůstal. Ovšem to, co Pavla drželo ve vězení nad vodou, bylo, jak sám píše, že „Pán však při mně stál a dal mi sílu, abych mohl dovršit zvěstování evangelia“ (2. Tim 4:17). Pavel strávil měsíce, možná roky uzavřen za mřížemi nebo za zdmi střežené místnosti, ale zůstal přitom „doma v Kristu“. Nemohl chodit na nákupy, nemohl chodit na shromáždění, nemohl cestovat do zahraničí, ale věděl, že ho nic „nemůže odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši“ (Římanům 8:38-39), ve které stále přebýval a která ho měla ve své moci.

broken image

2- SLEDUJTE „BOŽÍ ZPRÁVY“

Abychom mohli zůstávat „doma v Kristu“ a přebývat v „pokoji Krista“, je důležité přitom sledovat Jeho zprávy – „živě“. Den co den se zaposlouchat, začíst, zabořit do Božích slov, která Ježíš promlouval, sděloval a vysvětloval. On sám o nich řekl: Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život.“ (Jan 6:63b) Jsou to nejen „živé zprávy“, ale i zprávy probouzející život.

To je i jeden z důvodů, proč se zde spolu scházíme: abychom naslouchali a rozjímali nad „zprávami z nebes“. Pak můžeme být podobni „rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále“ (Matouš 7:24), když tato slova, tyto zprávy od Boha nejen uslyšíme, ale také je uvedeme do praxe, budeme podle nich jednat, stavět na nich, řídit se jimi, uchovávat je v našem novém „srdci z masa“ (srovnej Ezechiel 36:26).

Navíc, na rozdíl od pozemských zpráv, které se obměňují každý den, Boží zprávy jsou neměnné – vždyť Ježíš o nich říká: „Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.“ (Lk 21:33) Zprávy nebes jsou platné dnes a navěky, proto i jejich účinek v nás přetrvá navěky!

Zůstávat doma v Kristu a nechat Jeho zprávy znít a vládnout v našem nitru má navíc další, neméně podstatný účinek: totiž vyslyšení našich modliteb a proseb. Kristus to slíbil, když řekl: „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.“ (Jan 15:7) Vskutku, jak vidíme, pro naše duchovní zdraví a pro rozkvět našeho vztahu s Bohem je zcela zásadní sledovat Boží zprávy a poselství platná pro každý den.

broken image

3- NOSTE „ÚSTENKU PROTI ZLÝM ŘEČEM“

Další Boží předpis bychom mohli formulovat takto: Noste „ústenku“ proti zlým řečem, „roušku“ zastavující škodolibé a ubližující řeči. Bůh nám říká, že náš jazyk je jako malý plamínek ohně, který ale dokáže zapálit celý les (Jakubův 3:5). Zvláště v době, kdy jsme nuceni trávit více času se svými blízkými než obvykle, dochází paradoxně i k větší tenzi mezi našimi sobeckými egy, k častější možnosti vybuchnout a vypustit slova, která nelze vzít zpět, která mohou zranit ty, které milujeme. Přitom spravedlivý muž je popisován mj. jako ten, který „střeží před zlobou svůj jazyk a své rty před záludnými řečmi.“ (Žalmy 34:14)

Jako ústenka z nanovláken má bránit průchodu nakažených a nakažlivých kapének z našich úst, tak slouží Boží varování a Boží přítomnost jako ochrana před ničivou silou našich slov. Neboť „jazyk neumí zkrotit nikdo z lidí,“ jak správně píše Jakub (3:8b). Pouze ovocem Božího Ducha, ne lidského snažení, je „tichost a sebeovládání“ (Galatským 5:23). Noste roušku proti škodlivým slovům, kterou vám Duch nasazuje… a nesundávejte ji.

broken image

4- „IZOLUJTE SE“ OD BEZNADĚJE

Izolovat se od beznaděje, ustaranosti, zoufání si a stěžování si – což jsou jen některé z mnoha symptomů nemocného světa –, to je další Boží výzva, kterou nám Bůh dává a ke které připojuje svá mocná zaslíbení. Ježíš i nám říká: „Nemějte starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především Jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“ (Matouš 6:31-33) A jinde nás povzbuzuje: „Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. … Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, tím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo Ho prosí!“ (Matouš 7:7,11)

A co se týče situací, které se nám zdají bezvýchodné, které na nás těžce doléhají, ve kterých si nevíme rady, Bůh o nich říká ústy Pavla, jenž si takových situací prožil nepočítaně: „Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle Jeho rozhodnutí.“ (Řím 8:28)

Obklopte se těmito a dalšími Božími sliby a ujištěními, které působí jako „izolace“ před hrozivou beznadějí a neustálými důvody ke stížnostem.

broken image

5- „UDRŽUJTE ODSTUP“ OD HŘÍCHU

Zároveň s tím jsme Bohem voláni k tomu, abychom si „udržovali odstup“ od každého hříchu, „který se nás tak snadno přichytí“ (Židům 12:1), abychom „chodili daleko“ od všeho, co je projevem sebelásky víc než lásky k Bohu a bližnímu. I pisatel 101. žalmu, který jsme si četli, si přál distancovat se ve svém srdci od čehokoli zlého – napsal: „Ať mi je vzdálena neupřímnost srdce (kral.: Srdce převrácené odstoupí ode mne), nechci mít nic se zlem.“ (Žalm 101:4) A když se znovu vrátíme k Pavlovi, i ten psal křesťanům v Efezu: „Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.“ (Efezským 4:31-32)

„Držme si od těla“ to, co z naší pokřivené tělesnosti vychází, co ničí nás i druhé. Buďme jako „ti, kdo se dají vést Duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní“, neboť „dát se vést Duchem je život a pokoj,“ jak píše Pavel (Římanům 8:5-6).

broken image

6- „OMYJTE SI RUCE“ OD NEPRAVOSTI

Přes všechnu snahu si však na této „prašné straně věčnosti“ jistě zašpiníme nohy či ruce. Ačkoli jsme „vykoupáni“ a jsme v Božích očích celí čistí – díky prolité krvi Beránka a skrze prolitou vodu křtu – potřebujeme, aby nám den co den Kristus nohy umýval, abychom si my omývali „ruce od nepravostí“! Jak píše Jakub těm, kteří se v církvi sebejistě až farizejsky stavěli jeden nad druhého: „Umyjte si ruce, hříšníci, a očistěte svá srdce, lidé dvojí tváře! Bědujte, naříkejte a plačte! Váš smích ať se obrátí v pláč a vaše radost v žal. Pokořte se před Pánem, a On vás povýší.“ (Jakubův 4:8-10)

I to je důvod našeho shromáždění se v Božím jménu: abychom společně v pokání litovali a vyznávali svá selhání, svá provinění, své nedostatky v dokonalé lásce. A abychom přijali z úst Božích služebníků ujištění o odpuštění a očištění každé špíny z pravomoci toho, kdo kdysi vstal z hrobu a svým apoštolům řekl: „Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny.“ (Jan 20:23)

broken image

7- BUĎTE „POZITIVNÍ NA VÍRU“

Všechna nařízení naší vlády nás mají ochránit a zmenšit riziko, že bychom byli pozitivní na koronavir. Všechna slova našeho Boha nás mají ochránit a zvětšit šanci, že bychom byli pozitivní na víru. Bůh chce, abychom Mu důvěřovali – o to víc v době, kdy se zdá, že se svět hroutí, kdy se ukazuje, jak křehkými tvory jsme, kdy se lidská bohorovnost setkává tváří v tvář s realitou Boží svrchovanosti. Jsou to chvíle, kdy musíme bojovat „dobrý boj víry“, jak o něm píše Pavel Timoteovi (1. Timoteovi 6:12). Jsou to chvíle, kdy se potvrzují slova apoštola Jana, že „to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?“ (1.Janův 5:4b-5)

broken image

Přátelé – zůstávejme doma v Kristu a sledujme Jeho zprávy. Nosme roušku Ducha proti zlým řečem, buďme izolováni od beznaděje, udržujme odstup od hříchu a v Kristově jménu omývejme své ruce od nepravostí. A věřme Ježíši, který i nám říká: „To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, jsem přemohl svět.“ (Jan 16:33)

Amen.

Zde si můžete poslechnout nebo stáhnout audio nahrávku tohoto kázání ve formátu mp3:

- verze KÁZÁNÍ

- verze KÁZÁNÍ S MODLITBOU