Zpět na stránku

FiCh - Q&A - Ženy: slabší pohlaví?

V jakém smyslu říká Bible, že ženy jsou „slabší“ než muži? Znamená to pouze fyzicky slabší, nebo to zahrnuje i další, jako např. duchovní či emocionální, slabost?

· FiCh

„Stejně i muži: když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší; a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet.“ (1. Petrův 3:7)

Někteří muži použili tohoto verše k tomu, aby ženy označili za druhořadé nebo podřadné tvory. Některé ženy se zase cítily jazykem Bible uraženy a poškozeny. Mají k tomu důvod?

broken image

Nikoli podřadné

Bible nikde nemluví o žádné „podřadnosti“ žen oproti mužům. Podřadnost by ukazovala na méněcennost, na nižší hodnotu, vážnost či postavení ženy. Takové pojetí ženskosti je neslučitelné s biblickým křesťanstvím. „Bůh stvořil člověka, aby byl Jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“ (Genesis 1:27) Adam a Eva se od sebe lišili a byly jim dány částečně rozdílné role ve fungování celého stvoření, ale ani jeden z nich nebyl nadřazený či podřadný druhému.

broken image

Rovnocenná hodnota muže a ženy, co se týče jejich postavení a významu v očích Boha, neskončila ani s pádem lidstva do hříchu. „Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo Jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.“ (Římanům 3:22-24) Někteří lidé tvrdí, že žena Eva zhřešila víc než muž Adam. Ale i když Bible zmiňuje rozdílnost ve způsobu, jakým zhřešil Adam a jakým Eva („A nebyl to Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení.“ – 1. Timoteovi 2:14), přesto je to vina Adamova, kterou apoštol zvýrazňuje v listu Římanům 5:12-19 („Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti; oč spíše zahrnula mnohé Boží milost, milost darovaná v jediném člověku, Ježíši Kristu.“ – v. 15). A jelikož muži i ženy jsou rovnocennými „dědici daru života“, neponechává Bůh žádný manévrovací prostor pro představu, že by ženy byly morálně nebo duchovně podřadné.

broken image

Zato zranitelné

Obecně řečeno, tj. až na výjimky, ženy jsou fyzicky slabší než muži (srovnejte třeba sportovní výkony). Rovněž obecně vzato, zdají se být ženy zvláštně Bohem uzpůsobeny a vybaveny emoční schopností lépe vyjadřovat své vroucné city a něžnou péči, které jsou tolik potřebné pro jejich roli maminek a manželek. Přestože jsme všichni vyzýváni k soucitu, lásce a milosrdenství (viz hned následující verš 1. Petrův 3:8b – „Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní.“), dokážou často ženy tyto znaky projevovat lépe než muži. Tyto ctnosti je pak zpravidla činí zranitelnějšími vůči zneužití v tomto světě hříšníků. Zneužívání žen muži je vysoce rozšířeným zlem, které prorostlo tento svět na mnoha úrovních.

broken image

V manželském vztahu je potenciálně zranitelnější žena jedinečně závislá na svém muži, aby ji chránil a bral na ni ohled. Muži jsou varováni před využíváním či zneužíváním svých žen. Věřícího muže apoštol Petr vybízí, aby své ženě prokazoval úctu „jakožto slabší nádobě“, jako spoludědičce duchovního a věčného života v Kristu. Domácí násilí a jiné fyzické, sexuální či emocionální týrání nemá v manželství křesťanů místo.

broken image

Takovéto chápání Petrových slov o „slabší ženě“ odpovídá také kontextu zmíněného verše. V předcházejícím textu nabádal apoštol ženy, aby uznávaly vůdčí postavení svých mužů. Nyní apoštol apeluje na muže-křesťany, aby byli opravdu těmi milujícími vůdci, kteří poskytují ženám ochranu, úctu a porozumění, místo toho, aby jako tento svět těžili z jejich zranitelnosti.

Otázka vztahů

Nepřehlédnutelná je také Petrova poznámka na závěr jeho výzvy mužům k bohulibému postoji vůči ženám. Žena je spoludědičkou daru života. Mezi dvěma věřícími manžely je sdílen také vztah nejvyššího druhu: vztah k Bohu. Pokud manžel vědomě nejedná se svou ženou se ctí a porozuměním, překáží to jeho i jejich modlitbám. Jeho vztah s Bohem i se ženou je v ohrožení.

broken image

Živit a vychutnávat si vztahy, které pro nás Bůh ze své milosti a dobroty vytvořil – náš život víry s Ním a naše manželství – je nejlepší způsob, jak chápat a uvádět v život onu zmínku o ženách jako „slabších nádobách“.

Autor článku, Forrest L. Bivens, je profesorem na Wisconsinské luteránské teologické fakultě v Mequonu, stát Wisconsin, USA.

Q&A – Women weaker? From Forward in Christ, Vol. 97, 9/2010, © 2009 Forward in Christ, administered by Northwestern Publishing House. Reprinted with permission. (Použito se svolením.)