Zpět na stránku

Evangelisté a jejich symboly

Zjevení 4:5-8 ... Od trůnu šlehaly blesky a dunělo hromobití; před trůnem hořelo sedm světel – to je sedmero duchů Božích; a před trůnem moře jiskřící jako křišťál a uprostřed kolem trůnu čtyři živé bytosti plné očí zpředu i zezadu: První podobná lvu, druhá býku, třetí měla tvář člověka, čtvrtá byla podobná letícímu orlu. Všechny čtyři bytosti jedna jako druhá měly po šesti křídlech a plno očí hledících ven i dovnitř. A bez ustání dnem i nocí volají: „Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází.“

· středeční

Milí přátelé –

Dnes se ještě jednou zastavíme u 4 evangelií, které máme v Bibli – podle Matouše, Marka, Lukáše a Jana. Jsou to osobitá, jedinečná svědectví o narození a životě, slovech a činech, smrti a vzkříšení Ježíše Krista, Spasitele světa.

broken image

Možná jste si při prohlížení našich dřevořezeb zobrazujících tyto evangelisty všimli, že na každé z nich se objevují různé symboly. Nebudeme si dnes vysvětlovat význam všech těchto symbolů, které nějakým způsobem pisatele evangelií charakterizují. Zastavíme se jen u čtyř nejčastějších z nich, se kterými se setkáte na mnoha stavbách, malbách, sochách apod.

U Matouše si všimněte symbolu lidské tváře, u Marka symbolu lva, u Lukáše symbolu býčka a konečně u Jana symbolu orla. Jak jsem říkal, našli byste tyto znaky, tzv. atributy, po celém světě na fasádách nebo třeba ve vitrážích kostelů (to jsou ta okna vyplněná mozaikou poskládanou z barevných, často ručně malovaných sklíček). Co mají tyto symboly znamenat?

broken image

Před chvílí jsem vám četl úryvek z poslední knihy Bible zvané Zjevení. Apoštol Jan, ten čtvrtý pisatel evangelií, ke sklonku svého života měl na ostrově Patmos různá vidění, zjevení. Byl ve vytržení ducha a viděl věci nevídané.

A v jednom z těch zjevení spatřil před Božím trůnem 4 prapodivné, živé bytosti. Měly plno očí zepředu i zezadu, směrem ven i dovnitř – což znamená, že viděly na všechny strany a skrz na skrz. Každá bytost měla po šesti křídlech, kterými se nadnášela – byly to tedy bytosti vzletné a vznešené. Jedna z nich se podobala lvu, druhá býku, třetí měla tvář člověka a čtvrtá byla podobná letícímu orlu. A ti tvorové bez ustání dnem i nocí volají: „Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází.“ (Zj 4:8)

broken image

Co přesně tyto čtyři bytosti v Janově vidění znamenaly, to nikdo s jistotou neví, a nejspíš to nevěděl ani sám Jan. Nicméně poměrně brzy po Janově smrti, už od nějakého 2. století po Kr., si někteří křesťané (např. teolog Ireneus/Irenej) uvědomovali, že je zde určitá podobnost mezi těmito bytostmi a čtyřmi evangelii, která byla záhy zahrnuta do Bible. Tu podobnost viděli v tom, jak ta evangelia začínají. Odtud pak vznikla tato symbolika pro Matouše jako člověka, Marka jako lva, Lukáše jako býčka a Jana jako orla:

- Matoušovi se přiřadila bytost s tváří člověka, protože jeho evangelium začíná rodokmenem Ježíše, který ukazuje Ježíšovy lidské předky.

- Markovi se přiřadila bytost s tváří lva, protože jeho evangelium začíná službou Jana Křtitele, který volá lid jako lev k pokání a křtu. (Potom, co evangelista Marek zemřel, dostaly se podle jedné legendy jeho ostatky až do Benátek, které si proto vzaly do znaku Markův symbol lva.)

- Lukášovi se přiřadila bytost s tváří býka, protože jeho evangelium začíná službou kněze Zacharjáše a zdůrazňuje roli chrámových obětí (např. býčků).

- Janovi se přiřadila bytost s tváří orla, protože jeho evangelium začíná popisem vyvýšenosti Ježíše (jako orla) před příchodem na náš svět („Na počátku bylo Slovo … bylo u Boha … stalo se tělem a přebývalo mezi námi …“ – Jan 1). Ono celé Janovo evangelium lásky je takové vzletné.

Nutno ovšem připomenout, že toto vysvětlení není jediné možné a známé. Hlavně se ale žádné vysvětlení neobjevuje v samotných evangeliích ani v Bibli jako takové. Jde tedy jen o snahu vysvětlit význam oněch bytostí z Janova Zjevení. Není to něco, co bychom museli nutně vědět a znát a věřit tomu.

broken image

Důležitější pro nás je spíše poselství oněch čtyř bytostí. Ony stojí před Božím trůnem a bez ustání, dnem i nocí, hlásají a volají: SVATÝ, SVATÝ, SVATÝ JE BŮH. ON BYL, JE A PŘICHÁZÍ. Jako by přitom dodávali: Jsi připraven se s Ním setkat, člověče?

Evangelisté Matouš, Marek, Lukáš a Jan popisují, jak nám Bůh daroval svého Syna Ježíše, abychom v Něho uvěřili a byli v Jeho jméno pokřtěni, a byli tak připraveni se setkat se svatým Bohem, pohlédnout Mu do tváře a říct: „Děkuji Ti, Otče, žes mě miloval a zachránil pro sebe navěky.“

Amen.