Zpět na stránku

Boží bázeň a co ji probouzí

Žalm 33:8 ... Boj se Hospodina, celá země, všichni obyvatelé světa, žijte v Jeho bázni! ​

· nedělní

Přátelé, žijící v bázni před Hospodinem!

Ve svém Malém katechismu z roku 1529 vysvětluje Martin Luther mj. význam desatera Božích přikázání a každé z nich začíná stejným „výchozím bodem“, totiž slovy: „Máme se Boha bát a milovat Jej“, která pak pokračují: „abychom…“ tak a tak žili a toho a toho se vyvarovali.

broken image

Mnoho prvních čtenářů katechismu uvádí toto spojení „bát se a milovat“ přinejmenším do rozpaků. Důvodem je obvyklé chápání slova „bát se“ jakožto „mít strach a hrůzu“. Sám Luther se již o 15 let dříve v jednom svém kázání pozastavil nad tím, co ono „bát se Boha“ znamená. Napsal: „Mít strach a hrůzu z Boha je něco jiného než bát se Boha. Bázeň z Boha je plodem lásky, kdežto strach z Boha je símě nenávisti. Proto nemáme mít strach z Boha, ale máme před Ním mít bázeň, abychom Toho, kterého bychom měli milovat, nechovali v nenávisti. Proto se bázeň Boží výstižněji nazývá posvátná úcta. Přece také ctíme ty, které milujeme, vážíme si jich, chováme je v úctě a bojíme se je urazit.“ (Luther, kázání z r. 1514)

Bázeň Boží – právě o ní mluvil také pisatel 33. žalmu, který jsme si dnes četli. Ten stěžejní verš tohoto žalozpěvu je verš 8., který říká: „Boj se Hospodina, celá země, všichni obyvatelé světa, žijte v Jeho bázni!“ Celá země s jejími obyvateli (nás nevyjímaje) je zde vyzývána k životu v Boží bázni, posvátné úctě. Zbytek 33. žalmu, kontext tohoto 8. verše, objasňuje a obhajuje důvody, proč má člověk mít bázeň před živým Bohem, Hospodinem.

Boj se Hospodina,

celá země,

všichni obyvatelé světa,

žijte v Jeho bázni!

Klíčem k Boží bázni je poznání rozdílu – poznání rozdílu mezi námi a Bohem. A to, jaký je Bůh na rozdíl od nás, právě popisuje tento 33. žalm. Podívejme se na něj znovu a všímejme si, jaký je Hospodin na rozdíl od nás. Protože pak můžeme začít lépe vnímat i bázeň před Ním. Pak můžeme začít žít bohabojně a bohulibě. Pak Boží bázeň nám bude připomínat Boží moc a Boží pomoc v naší nemoci a v naší bezmoci.

1- Hospodin budí bázeň svou spravedlností i milosrdenstvím

„… slovo Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný. Miluje spravedlnost a právo, Hospodinova milosrdenství je plná země.“

Přímočarost, věrnost a spolehlivost v každém svém díle, láska ke spravedlnosti a právu, hojnost v milosrdenství pro všechny – to jsou rysy připisované Bohu v úvodu žalmu 33. V tom se Bůh liší od nás – od nás, kteří čas od času svými slovy kličkujeme; ne ve všem, co děláme, jsme spolehliví a věrní; spravedlností a právem se oháníme, jenom když je křivděno nám; milosrdenství jsme schopni projevit, ale jen dočasně a pro některé.

broken image

Představte si ale soudce, který by byl neúplatný, naprosto nestranný, spravedlivý ke všem, přitom plný pochopení, soucitný s údělem odsouzených, dokonce ochotný sám zaplatit jejich zasloužený trest! Nebudil by takový soudce obrovský respekt před lidmi, kteří ho opravdově poznali? Kteří na vlastní kůži zažili jeho přístup a jednání? Takovým Soudcem je Bůh Hospodin. Jeho spravedlivý a zároveň milosrdný postoj k nám probouzí respekt a bázeň v našich srdcích.

2- Hospodin budí bázeň svou tvořivou mocí nad světem

Žalm 33 pokračuje: „Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem Jeho úst pak všechen jejich zástup. Jako hrází drží pohromadě mořské vody, vodstva propastí uložil v zásobnicích. … Co On řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše stojí.

Bůh se liší od nás svou tvořivou mocí, schopností svým slovem dát povstat duchovní i hmotné realitě, silou, kterou je schopen podmanit si i přírodní živly. Člověk se někdy snaží „poroučet větru a dešti“ a dovede – díky pozorování toho, jak to funguje v přírodě – vynalézat důmyslné přístroje a užitečné pomůcky. Přesto snad každý vynálezce a vědec žasne při sledování západu slunce na břehu moře, při pozorování hvězd a galaxií nad svou hlavou, při zkoumání genetické informace uložené v živých organismech, atd. Nic z toho nejsme schopni ani plně pojmout, natož to vyrobit z ničeho pouhým slovem.

broken image

Představte si sochaře, který se smyslem pro detail dokáže z kusu ledu nebo z hromady písku vytvořit působivé sousoší. Nebudil by takový umělec obdiv a uznání v lidech, kteří pozorují jeho dílo? Kteří jsou dokonce součástí toho díla? Takovým Umělcem je Bůh Hospodin. On „to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky … mě utkal“ (Žalm 139:13). Páni!

3- Hospodin budí bázeň svou prozíravostí a realizací svých plánů

V Žalmu 33 stojí dále: Záměry národů Hospodin maří, lidem úmysly hatí. Záměry Hospodinovy platí věčně, úmysly Jeho srdce po všechna pokolení. … Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny lidské syny, ze svého pevného trůnu shlíží na všechny, kdo obývají zemi. On utvořil srdce každého z nich, On též rozumí všem jejich skutkům.“

Na rozdíl od nás, kteří jsme spíše krátkozrací, Bůh je prozíravý a řídí a zasahuje podle svého uvážení do dění pod nebem. Náš problém je, že Božím záměrům často nerozumíme, protože nemáme Boží náhled na skutečnost, neznáme všechny důsledky, nemáme vhled do všech věcí a do všech lidí, jako má Hospodin. Ústy proroka Bůh lidem říká: „Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.“ (Izajáš 55:9)

broken image

Představte si režiséra, který má jasnou představu o svém filmu a jeho smyslu, který obsadí aktéry do odpovídajících rolí, který se osobně věnuje každému z herců, který nechává aktéry improvizovat a účastnit se do jisté míry i na scénáři celého filmu. Nebudil by takový režisér patřičný respekt a vážnost v lidech, kteří spoluutvářejí jeho dílo? Takovým Režisérem je Bůh Hospodin. Stvořil naše srdce s jeho sny, dává nám prostor realizovat své dovednosti, rozumí našim představám a přáním; přitom zůstávám tím, kdo prozíravě diriguje celé své stvoření.

4- Hospodin budí bázeň svou zachraňující silou

A konečně autor Žalmu 33 uvádí tento důvod k Boží bázni: „Král se nezachrání velkým vojskem, rek se nevyprostí velkou zmužilostí. Selže kůň, k záchraně nepostačí, velkou silou svou k úniku nepomůže. Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se Ho bojí, nad těmi, kdo čekají na Jeho milosrdenství, aby ze smrti je vysvobodil, naživu je zachoval v čas hladu.“

I když nám, lidem, dal Bůh velké schopnosti (manuální i intelektuální), i když nám daroval moc panovat nad celou zemí, i když nám propůjčil různé pravomoci (od rodičovských až po vládní), přesto jsme vůči prokletí tohoto světa zcela bezmocní. Na hřbitovech najdeme mnohé velikány lidské historie, slavné vojevůdce, diktátory i lidumily, siláky i slabochy. Na rozdíl od nás, kteří si někdy hrajeme na všemocné, ale ve skutečnosti jsme v mnoha ohledech nemocní a bezmocní, Bůh je tu s námi jako ten, kdo svou všemoc nabízí pro naši pomoc.

broken image

Představte si hráče týmového sportu, který nastoupí v posledních minutách do hry a svým výkonem dožene ztrátu svého týmu a naprosto obrátí výsledné skóre. Nebudil by takový hráč naprostý úžas a zasloužený obdiv svých spoluhráčů? Nenaplnila by celý jeho tým neskonalá radost a vděčnost? Takovým Hráčem je Bůh Hospodin. Dobře ví, že jsme jen prach, který – jakkoli se během své krátké poutě opájí svou mocí a silou – se nakonec obrátí zase jen v prach. Bůh však na nás pamatuje a všechny, kdo spoléhají na Jeho milost a milosrdenství, přivede k věčnému životu ve své blízkosti. V Ježíši Kristu přišel, viděl a zvítězil – a nás teď zve, abychom se přidali do Jeho týmu.

Bázeň Boží, bázeň před Bohem vychází z poznání rozdílu mezi námi a Bohem. Tato bázeň nám umožňuje přijmout svůj úděl jakožto stvoření – omezeného, závislého, nemocného a nakonec bezmocného – ale milovaného Tvůrcem, který není omezen ničím, který není závislý na ničem, který nabízí pomoc se vším, který je El Šadaj, Všemohoucí. Budí bázeň svou spravedlností a svým milosrdenstvím, svou tvořivou mocí, prozíravou realizací svých záměrů, svou zachraňující silou. A proto „boj se Hospodina, celá země, všichni obyvatelé světa, žijte v Jeho bázni!“

broken image

Na závěr se můžeme srdcem připojit ke slovům, která Žalm 33 uzavírají:

„Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu,

On je naše pomoc, náš štít.

Z Něho se raduje naše srdce,

my doufáme v Jeho svaté jméno.

Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi;

na Tebe s důvěrou čekáme!“

Amen.

Zde si můžete poslechnout nebo stáhnout audio nahrávku tohoto kázání ve formátu mp3:

- verze KÁZÁNÍ

- verze KÁZÁNÍ S MODLITBOU